Kort beskrivning

Vecka 46 hade vi fokus på hälsan. Alla på skolan arbetade tillsammans med ett gemensamt underlag och mot ett och samma mål: att utöka kunskaper och medvetenhet om hälsans betydelse bland våra elever. Grunden till det arbetet lades genom ett praktiskt, fysiskt ansträngande och pulshöjande pass i idrottshallen. Sedan fick alla elever och anställda på Rinkebyskolan ett gemensamt arbetshäfte med fokus på:

  • Kost och betydelsen av att äta rätt
  • Sömn och vila
  • Vikten av att dricka vatten
  • Sambandet mellan dessa olika faktorer och en må bra känsla.

Allt arbete skulle sedan utmynna i ett teoripass för alla klasser samt strukturerade rastaktiviteter. I matsalen serverades tre extra salladsrätter och på eftermiddagarna serverades en extra frukt i skolans cafeteria.

Bidragets syfte

By improving people’s access to health information, and their capacity to use it effectively, health literacy is critical to empowerment Nutbeam (1998). WHO Health Promotion Glossary, p. 10 Förebygga ohälsa hos elever Förebyggande arbete handlar om att stärka skyddsfaktorer och minska risken för ohälsa på organisations-, grupp- och individnivå. Arbetet utgår från kunskapen om vad som orsakar ohälsa, och vilka miljöfaktorer som kan leda till ohälsa eller svårigheter med att nå utbildningens mål. Målet är att minska riskfaktorers inflytande och samtidigt stärka skyddsfaktorer. Riskfaktorer är till exempel bristande relationer till kamrater och vuxna och utanförskap. Även i skolan finns förhållanden som gör att elever och lärare har utmaningar i att fullfölja skolans uppdrag. Exempel på detta är kränkningar, skadegörelse och bristande studiero. Skolverket Focus on: Develop Personal Skills “Health promotion supports personal and social development through providing information, education for health, and enhancing life skills. By so doing, it increases the options available to people to exercise more control over their own health and over their environments, and to make choices conducive to health.” WHO, 1986. Ottawa Charter for Health Promotion

Syftet med hälsoveckan är att få ökad förståelse för hur man kan arbeta inom området hälsa och utveckla ett hälsomedvetande kring elevernas levnadsvanor. Vi på Rinkebyskolan vill väcka elevernas intresse för hur de kan påverka sin egen hälsa genom att äta en allsidig kost, sova ordentligt, dricka vatten regelbundet, tänka på egen hygien, undvika stressrelaterade situationer och vila efter hårt arbete. Vidare vill vi att elever på Rinkebyskolan får en helhetssyn på hälsan samt att de inser värdet av att må bra. Slutligen, i boken Pedagogiska perspektiv på idrott skriver Meckbah och Söderström på s. 230 att elever har en tendens att tro att ju fler timmar ett ämne förekommer på schemat, desto viktigare är det. De här kloka orden vill vi använda för att argumentera för utökat antal timmar i hälsoundervisning i svenska skolan i allmänhet, på Rinkebyskolan i synnerhet.

Ladda ner

rastakriviteter_under_h_lsoveckan.docx