Om Generation Pep

Generation Pep arbetar utifrån vår vision att alla barn och ungdomar i Sverige ska ha möjlighet och viljan att leva ett aktivt och hälsosamt liv.

Vi står inför en mycket allvarlig samhällsutmaning. De flesta barn och unga i Sverige idag rör sig för lite och äter för dåligt. Dessutom finns stora skillnader mellan barn som växer upp under olika förutsättningar. För lite fysisk aktivitet och ohälsosamma matvanor ökar risken för bland annat depression, diabetes typ 2, sömnstörningar och hjärt-kärlsjukdom. För att vända utvecklingen vill vi skapa en folkrörelse för mer fysisk aktivitet, bättre matvanor och en mer jämlik hälsa för barn och unga.

Kronprinsessparet är initiativtagare till Generation Pep och vår målsättning att engagera hela samhället i arbetet. Ingen enskild aktör kan lösa problemet på egen hand och därför behöver såväl lokala eldsjälar som företag och politiska beslutsfattare vara med.

Generation Peps arbete utgår från FYSS och de Nordiska Näringsrekommendationerna (NNR 2012) och vi samarbetar med etablerade kunskapspartners. Samarbetsinitiativ som vi medverkar i granskas genom tredjepartsrevision för full transparens och måluppfyllelse.

Klicka här för att ta del av våra årsberättelser.

Hur vi arbetar

Generation Pep arbetar för att hela samhället ska engageras i barn och ungas hälsa. Forskning visar nämligen att en ensam aktör inte kan leda förändringsarbetet, utan hela samhället måste agera. Därför har Generation Pep valt att rikta vårt arbete mot flera olika sektorer av samhället. Vi vill på allvar kunna skapa den förändring som behövs för att alla barn och ungas ska få möjlighet och ha viljan att leva ett aktivt och hälsosamt liv.

Vi jobbar inom följande områden:

Hälsosam start i livet

Vi tror att levnadsvanor grundläggs tidigt i livet och ju äldre barnen blir desto svårare blir det att påverka och ändra ett beteende. Därför vill vi sprida kunskap och skapa förutsättningar för att göra hälsosamma val bland de minsta barnen och deras föräldrar. Inom verksamhetsområdet ”En hälsosam start i livet” arbetar vi mot de aktörer som vill och kan påverka så många barn som möjligt, vilket gör bland annat barnhälsovården och förskolan till två mycket viktiga arenor. Här kan vi nå ut med kunskap till över 95 procent av Sveriges barn.

Hälsosam skola

Generation Pep har sedan 2016 utvecklat stöd och verktyg med syfte att stötta skolor i arbetet med fysisk aktivitet och hälsosamma matvanor som en naturlig del av skoldagen. Arbetet bidrar till en mer jämlik folkhälsa, och skapar bättre förutsättningar för lärande. Du kan läsa mer om vårt digitala metodstöd Generation Pep Skola här.

Hälsosam fritid

Barn och ungas fritid är en möjlighet för barn att stärka sitt sociala sammanhang, men också få möjlighet till ökad rörelseglädje. Idag vet vi att barns möjlighet till en aktiv fritid påverkas av vårdnadshavarnas ekonomiska situation. På Generation Pep vill vi arbeta för att alla barn, oavsett var i landet de växer upp, vems ens föräldrar är eller vilket kön en har, ska ha möjlighet till en aktiv fritid.

Hälsosamma val

Idag är mycket i vår vardag designat för att vi ska fatta ohälsosamma beslut. Många gånger är det situationen som påverkar konsumentens beteende och beslut. Det är därför viktigt att vi arbetar tillsammans med konsumentföretag, dagligvaruhandeln, restauranger med flera för att påverka konsumenternas beslut i rätt riktning. Vi vill underlätta hälsosamma val i vardagen – i mataffären, i cafeterian och i andra beslutssituationer. Det ska vara lätt att välja rätt!

Hälsokunniga beslutsfattare

Det finns idag stark evidens både för vad kroppen behöver få i sig och hur mycket den behöver röra på sig för att vi människor ska må bra. För att fatta rätt beslut behöver beslutsfattare vara välinformerad och besitta god kunskap inom området. Inom verksamhetsområdet ”Hälsokunniga beslutsfattare” vill Generation Pep verka för att sprida kunskap om hur hälsoläget ser ut för barn och unga idag, och därmed också verka för att sätta frågan om barn och ungas hälsa högre upp på agendan hos beslutfattare och opinionsbildare.

Hälsoengagerad folkrörelse

Vår ambition är att aktivera en hälsoengagerad folkrörelse med syfte att fånga upp, synliggöra
och förena det engagemang som finns för alla barn och ungas rätt till ett hälsosamt liv. Vi vill ge
alla som delar vår vision och som engagerar sig för att vi skall närma oss den, en gemensam plattform och identitet för att skapa samverkansmöjligheter och sammanhållning. Här kan du läsa mer om hur du kan vara en del av Generation Peps folkrörelse för barn och ungas hälsa.

Vilka står bakom Generation Pep?

Kronprinsessparet är initiativtagare till Generation Pep.

Generation Peps verksamhet möjliggörs av våra founding partners, kunskapspartners och supporting partners. Founding Partners är medgrundare och finansiärer till Generation Pep. Kunskapspartners bidrar med kunskap inom sina respektive expertområden och deltar i granskningen av initiativförfrågningar i initiativkommittén. Våra Supporting Partners arbetar pro bono och stöttar Generation Pep inom sina respektive expertområden. Du hittar dem alla här.

I Generation Peps initiativkommitté deltar:

  • Ylva Trolle Lagerros, läkare och docent vid institutionen för medicin, Karolinska institutet
  • Örjan Ekblom, professor i idrottsvetenskap, inriktning fysisk aktivitet och hälsa, och Med Dr. i fysiologi med inriktning folkhälsa och fysisk aktivitet vid GIH
  • Magnus Lindwall, professor i psykologi med inriktning hälsopsykologi vid Göteborgs Universitet
  • Oscar Boldt-Christmas, Senior partner McKinsey & Company med inriktning vård och hälsa

Årsberättelser

Vill du läsa mer om Generation Peps arbete hittar du våra årsberättelser nedan.

Hur behandlar Generation Pep personuppgifter?

Med anledning av EU:s Allmänna Dataskyddsförordning 2016/679 (GDPR), som träder i kraft 25 maj 2018 har vi uppdaterat vår personuppgiftspolicy. Här hittar du mer information om hur vi behandlar dina personuppgifter.