Om Generation Pep

Generation Pep vill att alla barn och unga i Sverige ska ha möjlighet och viljan att leva ett aktivt och hälsosamt liv.

Vi står inför en mycket allvarlig samhällsutmaning. De flesta barn och unga i Sverige idag rör sig för lite och äter för lite av det de behöver. Dessutom finns stora skillnader mellan barn som växer upp under olika förutsättningar. För lite fysisk aktivitet och ohälsosamma matvanor ökar risken för bland annat depression, diabetes typ 2, sömnstörningar och hjärt-kärlsjukdom.

Alla barn har enligt barnkonventionen rätt till bästa möjliga hälsa. Tillsammans med andra vill vi på Generation Pep vända utvecklingen där allt fler barn sitter stilla för mycket och äter för lite av det kroppen behöver för att må bra. Vi vill att Sverige ska må bättre. Därför arbetar vi för att skapa en folkrörelse för mer fysisk aktivitet, bättre matvanor och mer jämlik hälsa för barn och unga.

Kronprinsessparet är initiativtagare till Generation Pep och vi engagerar hela samhället i vårt arbete. Vi vet att ingen enskild aktör kan lösa problemet på egen hand och därför behöver såväl lokala eldsjälar som företag och politiska beslutsfattare vara med. Idag samlar vi över 2000 aktörer från samhällets olika arenor som tillsammans jobbar för ett samhälle där alla barn och unga har möjlighet och viljan att leva ett aktivt och hälsosamt liv.

Generation Peps arbete utgår från Barnkonventionen, Fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling (FYSS) och de Nordiska Näringsrekommendationerna (NNR 2023), och vi samarbetar med etablerade kunskapspartners. Samarbetsinitiativ som vi medverkar i granskas genom tredjepartsrevision för full transparens och måluppfyllelse.

Ta del av våra årsberättelser

Hur vi arbetar

Generation Pep arbetar med att förändra förutsättningarna för barn och unga så att alla barn får rätt till bästa möjliga hälsa (Barnkonventionen art. 24). Vi skapar engagemang och intresse för frågan, samtidigt som vi är en katalysator. Vi vill lyfta, stötta och främja samhällsförändringar och normförskjutningar som tar samhället i en mer socialt hållbar riktning gällande alla barn och ungas behov av fysisk aktivitet och hälsosam mat.

Vi jobbar inom följande områden:

Hälso- och sjukvård

Vi tror att levnadsvanor grundläggs tidigt i livet och ju äldre barnen blir desto svårare blir det att påverka och ändra ett beteende. Därför vill vi sprida kunskap och skapa förutsättningar för att göra hälsosamma val bland de minsta barnen och deras föräldrar. Inom verksamhetsområdet Hälso- och sjukvård arbetar vi mot de aktörer som vill och kan påverka så många barn som möjligt, vilket gör bland annat barnhälsovården en mycket viktig arena.

Förskola och Skola

Generation Pep har sedan 2016 utvecklat stöd och verktyg med syfte att stötta skolor i arbetet med fysisk aktivitet och hälsosamma matvanor som en naturlig del av skoldagen. Arbetet bidrar till en mer jämlik folkhälsa, och skapar bättre förutsättningar för lärande. Du kan läsa mer om vårt digitala metodstöd Generation Pep Skola här.

Sedan 2021 jobbar vi dessutom med att stötta förskolor i arbetet med fysisk aktivitet och hälsosamma matvanor, och erbjuder ett kostnadsfritt verktyg som på ett enkelt sätt ska stötta förskoleverksamheter att bli mer hälsofrämjande. Du kan läsa mer om vårt digitala metodstöd Generation Pep Förskola här.

Idrott och fritid

Barn och ungas fritid är en möjlighet för barn att stärka sitt sociala sammanhang, men också få möjlighet till ökad rörelseglädje. Idag vet vi att barns möjlighet till en aktiv fritid påverkas av vårdnadshavarnas ekonomiska situation. På Generation Pep vill vi arbeta för att alla barn, oavsett var i landet de växer upp, vems ens föräldrar är eller vilket kön en har, ska ha möjlighet till en aktiv fritid.

Matmiljöer

Idag är mycket i vår vardag designat för att vi ska fatta ohälsosamma beslut. Många gånger är det situationen som påverkar konsumentens beteende och beslut. Det är därför viktigt att vi arbetar tillsammans med konsumentföretag, dagligvaruhandeln, restauranger med flera för att påverka konsumenternas beslut i rätt riktning. Vi vill underlätta hälsosamma val i vardagen – i mataffären, i cafeterian och i andra beslutssituationer. Det ska vara lätt att välja rätt!

Samhällsbyggnad och infrastruktur

Vi vill utveckla vår samhällsstruktur så att de i större utsträckning tillgodoser barn och ungas behov och möjlighet till fysisk aktivitet. Med vår hjälp ska barnkonventionen bli en naturlig och självklar del vid beslut som rör samhällsbyggnad och få alla projekt att genomföra en barnkonsekvensanalys med fokus på fysisk aktivitet.

Barn och ungas perspektiv

Barnkonventionen är en självklar del i vårt arbete och ska genomsyra allt vi gör. I alla sammanhang vi befinner oss i ska vi visa på kopplingen mellan våra frågor och barnkonventionen och på så vis öka kunskapen i samhället om alla barns rätt till bästa möjliga hälsa. Vi vill alltid utgå från barnperspektivet vilket innebär att vi vuxna tänker oss in i hur vår verksamhets aktiviteter och beslut påverkar barn. I vårt arbete vill vi också lyfta barns och ungas röster på olika sätt och göra dem delaktiga i de processer där det är möjligt.

Vilka står bakom Generation Pep?

Kronprinsessparet är initiativtagare till Generation Pep.

Generation Peps verksamhet möjliggörs av våra founding partners, kunskapspartners och supporting partners. Founding Partners är medgrundare och finansiärer till Generation Pep. Kunskapspartners bidrar med kunskap inom sina respektive expertområden och deltar i granskningen av initiativförfrågningar i initiativkommittén. Våra Supporting Partners arbetar pro bono och stöttar Generation Pep inom sina respektive expertområden.

Se våra supportingpartners

I Generation Peps initiativkommitté deltar:

  • Ylva Trolle Lagerros, överläkare på Överviktscentrum och docent vid institutionen för medicin, Karolinska institutet
  • Örjan Ekblom, professor i idrottsvetenskap, inriktning fysisk aktivitet och hälsa, och Med Dr. i fysiologi med inriktning folkhälsa och fysisk aktivitet vid GIH
  • Magnus Lindwall, professor i psykologi med inriktning hälsopsykologi vid Göteborgs Universitet
  • Oscar Boldt-Christmas, Senior partner McKinsey & Company med inriktning vård och hälsa

Årsberättelser

Vill du läsa mer om Generation Peps arbete hittar du våra årsberättelser nedan.

Hur behandlar Generation Pep personuppgifter?

Här hittar du mer information om hur vi behandlar personuppgifter.

Ta del av vår personuppgiftspolicy