Offentlig sektor

Offentlig sektor

Offentlig sektor spelar en viktig roll i frågor som rör barn och ungas hälsa. Här finns ansvaret för skolan, men också frågor som påverkar barn och ungas fritid så som stadsplanering och föreningsstöd.

Se till så att era skolor är en del av Generation Pep Skola

Över 1500 skolor har skrivit upp sig och blivit en del av Generation Pep Skola, som är ett kostnadsfritt metodstöd för skolor som vill jobba mer riktat med frågor som rör fysisk aktivitet och hälsosam mat i anslutning till skoldagen. Se till så att er skola också blir en del av Generation Pep Skola idag! 

Läs mer om Pep Skola

På pepskola.se får skolor kostnadsfritt stöd i att kartlägga, planera och följa upp sitt arbete samt tillgång till en inspirationsbank med konkreta exempel på verktyg för arbetet. Det är också möjligt för skolor att bli certifierade som en Generation Pep Skola!

Generation Pep Skola är utvecklat av Generation Pep i samarbete med skolor och forskare från Gymnastik- och idrottshögskolan (GIH), Karolinska Institutet (KI) och Göteborgs universitet (GU).

Få era förskolor pepp på barns hälsa

Generation Pep Förskola är ett kostnadsfritt stöd i det systematiska hälsoarbetet på förskolan. Här finns information, inspiration och material att använda i förskolans arbete för fysiskt aktiva förskoledagar och hälsosamma måltider. På plattformen finns det också stöd i form av förslag på arbetssätt och en inspirationsbank där förskolor kan dela med sig av tips.

Läs mer om Pep Förskola

Arbeta med barn och ungas hälsa redan tidigt i livet

Hälsosamma levnadsvanor grundläggs tidigt i livet och formas i den familj där barnet växer upp. Barnhälsovården (BVC) möter de flesta barnen i Sverige och har en viktig roll i att sprida kunskap och ge föräldrar verktyg för att etablera goda vanor hos sina barn från start. 

Sagasagors hälsosamtal är ett verktyg för samtal om hälsa och levnadsvanor med barn och vårdnadshavare i barnhälsovården, tandvården och förskolan.

Läs mer om Sagasagors hälsosamtal

Ta del av och sprid rekommendationerna om fysisk aktivitet

Idag finns rekommendationer för fysisk aktivitet, sömn och inaktiv skärmtid för barn och unga upp till 17 år. Men det kan vara svårt att hålla reda på vad som egentligen gäller för de olika åldrarna. För att underlätta har vi sammanfattat de svenska rekommendationerna kring fysisk aktivitet och stillasittande skärmtid.

Läs mer och ta del av material

Möjliggör för fler barn och unga att vara aktiva på sin fritid

Alla barn och unga har enligt barnkonventionen rätt till bästa möjliga hälsa. Idag vet vi dock att alla barn inte har samma förutsättningar och där behöver samhället gå in och stötta, exempelvis genom att möjliggöra för fler barn att vara fysiskt aktiva på sin fritid.

I Pep-rapporten, en årlig undersökning av barn och ungas hälsa i Sverige, kan vi återkommande se att socioekonomi spelar roll för barn och ungas möjlighet att delta i organiserad fysisk aktivitet på sin fritid. Andra studier har också visat att barn och unga med funktionsvariation inte har samma möjlighet att delta i organiserad fysisk aktivitet på sin fritid, något som samhället har ett ansvar att förändra.

Som kommun finns det olika sätt att skapa möjligheter för alla barn att kunna vara fysiskt aktiva, ett är att som Vansbro kommun införa en fritidscheck där barn i kommunen får ett ekonomiskt bidrag som går att använda i någon förening i kommunen eller exempelvis i kommunens badhus.

Läs mer om Vansbro kommuns fritidscheck

Bygg eller gör om en existerande park till en Pep Park

En Pep Park kan se ut på många olika sätt. Det viktigaste är att parken ger barn, ungdomar och vuxna förutsättningar till lek, rörelseglädje och vardagsmotion tillsammans. Konceptet Pep Park är utformat för att skapa attraktiva och tillgängliga parkmiljöer för barn och vuxna med olika behov och förutsättningar, samtidigt som de ska upplevas som trygga mötesplatser för olika generationer och boende i olika delar av staden. En Pep Park ska även innehålla kunskapselement för att öka kännedomen om vikten av att röra på sig. Konceptet kan appliceras både på nybyggda och befintliga parker.

Läs mer om konceptet Pep Park

Följ arbetet med pilotprojektet Pep Kommun

Pep Kommun är ett pilotprojekt med målet att skapa en vägledning för kommuner som vill arbeta för att skapa bättre förutsättningar för barn och unga att leva ett aktivt och hälsosamt liv. Nu finns det möjlighet att följa arbetet under pilotprojektets gång!

Läs mer om pilotprojektet Pep Kommun

Gå vår kostnadsfria webbutbildning - och uppmana andra att göra detsamma!

För att öka kunskapen om sambandet mellan fysisk aktivitet respektive hälsosam mat och barns och ungas hälsa finns vår kostnadsfria webbutbildning: Sverige ska må bättre – en utbildning om barns och ungas hälsa. Utbildningen riktar sig till alla som vill få en grundläggande introduktion till ämnet och på ett lättillgängligt sätt ta del av den kunskap som finns idag kring barns hälsa kopplat till fysisk aktivitet, hälsosam mat och beteendeförändringar. Utbildningen tar ca 1 timme att genomföra och kräver inga förkunskaper.

Läs mer och gå utbildningen