Offentlig sektor

Offentlig sektor

Offentlig sektor spelar en viktig roll i frågor som rör barn och ungas hälsa. Här finns ansvaret för skolan, men också frågor som påverkar barn och ungas fritid så som stadsplanering och föreningsstöd.

Se till så att era skolor är en del av Generation Pep Skola

Över 1500 skolor har skrivit upp sig och blivit en del av Generation Pep Skola, som är ett kostnadsfritt metodstöd för skolor som vill jobba än mer riktat med frågor som rör fysisk aktivitet och hälsosam mat i anslutning till skoldagen. Se till så att er skola också blir en del av Generation Pep Skola idag! 

På pepskola.se får skolor kostnadsfritt stöd i att kartlägga, planera och följa upp sitt arbete samt tillgång till en inspirationsbank med konkreta exempel på verktyg för arbetet. Det är också möjligt för skolor att bli certifierade som en Generation Pep Skola!

Generation Pep Skola är utvecklat av Generation Pep i samarbete med skolor och forskare från Gymnastik- och idrottshögskolan (GIH), Karolinska Institutet (KI) och Göteborgs universitet (GU).

Få era förskolor pepp på barns hälsa

Från mars 2021 så kommer Generation Pep att lansera sitt första verktyg mot förskolor. Verktyget är tänkt som en digital plattform där förskolor kostnads fritt kan få tillgång till allt ifrån kunskapsmaterial om hälsa och rörelse, till recept och konkreta rörelselekar för förskolan.

På plattformen finns det också stöd i form av förslag på arbetssätt och såklart också en inspirationsbank där förskolor kan dela med sig av tips.

Arbeta med barn och ungas hälsa redan tidigt i livet

Hälsosamma levnadsvanor grundläggs tidigt i livet och formas i den familj där barnet växer upp. Barnhälsovården (BVC) möter de flesta barnen i Sverige och har en viktig roll i att sprida kunskap och ge föräldrar verktyg för att etablera goda vanor hos sina barn från start. 

Just nu pågår ett projekt tillsammans med Cancerfonden och 3 utvalda regioner inom barnhälsovården. Utifrån en identifierat behov vill vi skapa konkreta verktyg kopplade till boken Sagasgaor-fiffiga kroppen och finurliga knoppen.

Det långsiktiga syftet med projektet är att erbjuda ett koncept kring samtal om hälsosamma levnadsvanor på BVC som tilltalar både professionen, föräldrar och barn och på det viset bidra till effektivare kunskapsspridning och i förlängningen fler barn som får kunskap om och möjlighet till hälsosammare levnadsvanor tidigt i livet.

Vill ni veta mer om projektet mejla projektledare Sara Westberg på sara@generationpep.se.

Ta del av och sprid rekommendationerna om fysisk aktivitet

Idag finns rekommendationer för fysisk aktivitet, sömn och inaktiv skärmtid för barn och unga upp till 17 år. Men det kan vara svårt att hålla reda på vad som egentligen gäller för de olika åldrarna. För att underlätta har vi sammanfattat de rekommendationer som WHO har tagit fram kring fysisk aktivitet, skärmtid och sömn (för de äldre barnens sömn har vi utgått från 1177 Vårdguiden).

Möjliggör för fler barn och unga att vara aktiva på sin fritid

Alla barn och unga har enligt barnkonventionen rätt till bästa möjliga hälsa, idag vet vi dock att alla barn inte har samma förutsättningar och där behöver samhället gå in och stötta, exempelvis genom att möjliggöra för fler barn att vara fysiskt aktiva på sin fritid.

I Pep-rapporten, en årlig undersökning av barn och ungas hälsa i Sverige, kan vi återkommande se att socioekonomi spelar roll för barn och ungas möjlighet att delta i organiserad fysisk aktivitet på sin fritid. Andra studier har också visat att barn och unga med funktionsvariation inte har samma möjlighet att delta i organiserad fysisk aktivitet på sin fritid, något som samhället har ett ansvar att förändra.

Som kommun finns det olika sätt att skapa möjligheter för alla barn att kunna vara fysiskt aktiva, ett är att som Vansbro kommun införa en fritidscheck där barn i kommunen får ett ekonomiskt bidrag som går att använda i någon förening i kommunen eller exempelvis i kommunens badhus. Du kan läsa mer om Vansbro kommuns fritidscheck här.

Bygg eller gör om en existerande park till en Pep Park!

En Pep Park ger barn, ungdomar och vuxna förutsättningar till lek, rörelse och vardagsmotion tillsammans. Läs mer om vad som krävs för att få kalla sig Pep Park här.

En Pep Park kan se ut på många olika sätt. Det viktigaste är att parken ger barn, ungdomar och vuxna förutsättningar till lek, rörelseglädje och vardagsmotion tillsammans. Konceptet Pep Park är framtaget av Generation Pep, och kan appliceras både på nybyggda så väl som befintliga parker. Konceptet är utformat för att skapa attraktiva och tillgängliga parkmiljöer för barn och vuxna med olika behov och förutsättningar, samtidigt som de ska upplevas som trygga mötesplatser för olika generationer och boende i olika delar av staden. En Pep Park ska även innehålla kunskapselement för att öka kännedomen om vikten av att röra på sig.