Saga Sagor - Fiffiga kroppen och finurliga knoppen

Tillsammans med Bonnier Carlsen, författaren Josefine Sundström och forskare har Generation Pep tagit fram en barnbok som släpptes i bokhandeln våren 2017. Sedan 2018 och fram till år 2022 så har över 500 000 barn fått boken vid femårsbesöket på barnavårdscentraler runt om i hela landet.

Boken är en del i Generation Peps arbete för att sprida kunskap och budskapet om vikten av att barn ska röra på sig samt inspirera till rörelseglädje. Boken finns på svenska, engelska, arabiska och somaliska för att fler barn oavsett modersmål ska kunna läsa boken tillsammans med sina föräldrar. Från och med år 2020 innehåller boken även ett kapitel om kost och hälsosamma matvanor, utifrån de Nordiska Näringsrekommendationerna (NNR12) för barn.

I boken får vi följa bästisarna Saga och Samir som bygger en hinderbana åt den lilla trötta hunden Lars-Laban, men upptäcker att de vill testa banan själva. Förutom berättelsen om Saga och Samir ingår en faktadel om vad som händer i kroppen när vi rör på oss, och vilken mat våra kroppar behöver för att fungera och må bra.

Vi är mycket glada över att ha kunnat erbjuda Sagasagor fiffiga kroppen och finurliga knoppen helt kostnadsfritt till alla regioner fram till och med år 2021, detta tack vare ekonomiska bidrag från ett flertal stiftelser. Från och med år 2022 har vi omfördelat resurserna till att användas för att utvärdera Sagasagor i hälsosamtal, vårt samtalsverktyg utvecklat tillsammans med barnhälsovården. Möjligheten till att beställa och köpa böcker till ett rabatterat pris erbjuds genom Bonnier. I dagsläget kan varje region centralt beställa och samordna sina beställningar för alla sina mottagningar. 

Nu gör det möjligt för alla regioner och enskilda mottagningar att köpa boken Sagasagor fiffiga kroppen och finurliga knoppen för att dela ut i barnhälsovården.

Boken beställs till ett mycket förmånligt pris via Adlibris på https://www.adlibris.com/storkund/

Om din region eller mottagning inte har ett upphandlat avtal med Adlibris kan du kontakta Martin Harris på Bonnier Carlsens förlag gällande beställning, martin.harris@bonnierforlagen.se.

Just nu pågår utvärderingen och implementeringen av Sagasagor i hälsosamtal, ett samlat koncept av verktyg som tagits fram tillsammans med barnhälsovården och ett antal experter för att stötta samtalet om levnadsvanor med barn och föräldrar som kommer till BHV. Ambitionen är att skapa en röd tråd kring de hälsofrämjande budskapen som barn och familjer kan möta i olika arenor under barnets uppväxt: barnhälsovården, förskolan, tandvården, hemma. Ett upprepat budskap och gemensam vokabulär som underlättar samtal och förståelse kring vad hälsosamma levnadsvanor innebär!

Läs mer om boken Sagasagor  - Fiffiga kroppen och finurliga knoppen.

Läs mer om våra olika verktyg kopplade till boken här nedan.

Sagasagor i hälsosamtal, ett nytt verktyg för barnhälsovården

Generation Pep och Cancerfonden har tillsammans med Bonnier Carlsen samt representanter från Barnhälsovården i Sverige utvecklat Sagasagor till ett helhetskoncept kring hälsosamtal vid de olika besöken inom barnhälsovården. Tillsammans med region Halland, Sörmland och Östergötland genomfördes en pilot under våren 2021 för att testat och utvecklat de nya verktygen kring boken. Verktygen innefattar olika delar såsom bild- och samtalsstöd till hälsobesöket, inspiration i väntrummet, fördjupad kunskap till professionen samt medskick till hemmet.

Sagasagor i hälsosamtal erbjuder ett koncept kring samtal om hälsosamma levnadsvanor inom barnhälsovården som tilltalar både professionen, föräldrar och barn och på det viset bidrar till effektivare kunskapsspridning och i förlängningen fler barn som får kunskap om och möjlighet till hälsosammare levnadsvanor tidigt i livet. Verktygens roll är att så ett frö till mer hälsosamma levnadsvanor och underlätta samtal mellan BHV-sköterska och familjen. Verktygens roll är också att svara på professionens efterfråga på ett nationellt, inspirerande verktyg som går i linje med Socialstyrelsens rekommendationer kring prevention och behandling av ohälsosamma levnadsvanor som idag även inkluderar barn och unga. 

Sagasagor -konceptet skapar en brygga mellan olika samhällsarenor där barnen finns, då både barnhälsovården, förskolan och även tandvården kommer att finnas med genom sina olika verktyg. Boken och verktygen lyfter budskapen kring levnadsvanor på ett lekfullt sätt, fungerar som ett pedagogiskt verktyg i samtalet och stärker den röda tråden genom sin gemensamma vokabulär som möter barnet på olika platser och arenor tidigt i uppväxten.

"Saga Sagor i hälsosamtal" utvärderas nu genom en hybrid typ I-effektivitets implementeringsstudie där det primära syftet är att undersöka effekt och det sekundära målet är att bedöma genomförandet. En klusterrandomiserad kontrollerad studiedesign används där BHV-mottagningarna har matchats enligt ”Care Need Index” som anger lokala socioekonomiska förhållanden och randomiserats till interventionsgruppen (använder Saga Sagor i hälsosamtalet) eller kontrollgruppen (standardsamtal). I studien deltar region Dalarna, Norrbotten, Västra Götaland, Värmland, Västernorrland och Örebro.

De specifika målen är att:  

  • Utvärdera effektiviteten av Sagasagor gällande föräldrarnas tilltro till sin egen förmåga till att främja hälsosamma levnadsvanor hos barnet (matvanor, fysisk aktivitet och beteenden för skärmtid) 
  • Utvärdera implementeringen av Sagasagor med avseende på acceptans, lämplighet, genomförbarhet, tilltro, adoption och hållbarhet bland BHV-sjuksköterskor.   

Vi antar att Saga Sagor kommer att ha en positiv effekt på föräldrarnas tilltro till sin egen förmåga samt att materialet kommer att få hög acceptans och användning av BHV-sjuksköterskor.  

Eftersom denna studie kommer att utvärdera både effekt och implementering, kommer den i slutändan att möjliggöra en snabbare nationell implementering. Detta eftersom materialet kan direkt anpassas enligt lärdomarna av slutanvändarna, dvs de som ingår i utvärderingen (föräldrar och BHV-sjuksköterskor).  

Målet är att vi under slutet av 2023 då resultatet av studien publicerats kan släppa verktygen till hela barnhälsovården så att alla som vill kan använda verktygen kostnadsfritt.

Sagasagor: Lärarhandledning för förskola

Sagasagor - Fiffiga kropppen och finurliga knoppen kan även användas i förskolan. År 2020 producerades en lärarhandledning för boken i samarbete med Bonnier Carlsen och Norlandia förskolor som ger stöd för hur man kan använda boken i den pedagogiska verksamheten. Lärarhandledning är kostnadsfri att använda och ladda ner.

Ladda ner Lärarhandledning: Sagasagor - Fiffiga kroppen och finurliga knoppen.pdf

Handledning i 4-dimensionell högläsning

Handledningen i 4-dimensionell högläsning ger inspiration till hur du kan arbeta med teater och skapande verksamhet utifrån en bok om rörelse och kost tillsammans med karaktärerna Saga och Samir. Genom läsning utvecklar barn språk, fantasi och identitet, och boken blir en ingång till faktakunskaper, filosofiskt tänkande och kan ge inspiration till lek och rörelse. Handledningen är framtagen i samarbete med Läsfrämjarinstitutet.

Ladda ner handledningen: 4-dimensionell högläsning

Aktörer bakom

Bonnier Carlsen
Generation Pep  
Författare: Josefine Sundström
Illustratör: Emma Göthner
Örjan Ekbom, docent och med. Dr i fysiologi vid GIH
Mai- Lis Hellénius, professor i allmänmedicin vid Karolinska Institutet
Sahar Nejat, barnhälsovårdsöverläkare

Genom stöd från Gålöstiftelsen, Wallenbergs Stiftelse och Cancerfonden erbjuds boken kostnadsfritt till alla regioner i Sverige.

Ta del av nyhetsbrev om Sagasagor i hälsosamtal!

För att skicka vårt nyhetsbrev behöver du samtycka till att vi behandlar och sparar dina personuppgifter.