Pep-rapporten

Pep-rapporten - en heltäckande undersökning av barn och ungas hälsovanor i Sverige.

For information in more languages, click here.

Den 19 april publicerades Pep-rapporten 2023, en av de mest heltäckande granskningarna av barn och ungdomars hälsa i Sverige. Årets Pep-rapport visar att endast två av tio barn och ungdomar rör sig enligt rekommendationen och endast en bråkdel äter frukt och grönsaker enligt kostråden. Totalt sett är det endast 3 procent av Sveriges barn och ungdomar som lever enligt myndigheternas rekommendationer. Kön, ålder och socioekonomi är faktorer som även fortsatt spelar stor roll för barnens möjlighet att leva hälsosamt.

Pep-rapporten 2023 visar att:

  • 2 av 10 barn och ungdomar når rekommendationen för fysisk aktivitet. Redan från fyra års ålder syns en skillnad mellan könen då en högre andel flickor inte når rekommendationen jämfört med pojkar.
  • Endast hälften av barn och ungdomar går eller cyklar till skolan eller förskolan.
  • 1 av 4 barn och ungdomar går inte på en organiserad fysisk aktivitet på fritiden. Andelen som går på en regelbunden aktivitet sjunker med vårdnadshavarens inkomstnivå.
  • 3 av 10 tonåringar spenderar dagligen fem timmar eller mer utanför lektionstid stillasittande framför en skärm.
  • Sedan lanseringen av Pep-rapporten år 2019 syns ingen utveckling, varken positiv eller negativ, för andelen barn som når rekommendationen för fysisk aktivitet eller för andelen som når kostråden. 

Bakom undersökningen står Generation Pep och studien genomförs med stöd av Hjärt-Lungfonden. SOM-institutet vid Göteborgs Universitet har genomfört undersökningen. I arbetet med rapporten har även en rad forskare och experter deltagit i en rådgivargrupp.

Just nu pågår datainsamlingen inför Pep-rapporten 2024. Är du en av de som blivit slumpmässigt utvald och har frågor om studien? Skicka då ett mail till info@generationpep.se. Läs mer om vilka som står bakom studien och vilka som valts ut att delta här nedanför.

Vem står bakom?

Generation Pep genomför undersökningen i samverkan med Karolinska Institutet och SOM-institutet vid Göteborgs universitet. Kopplad till undersökningen finns en rådgivargrupp bestående av representanter från Göteborgs universitet, Folkhälsomyndigheten, Karolinska Institutet samt Livsmedelsverket.

Undersökningen finansieras av Generation Pep tillsammans med Hjärt-Lungfonden och är godkänd av den regionala etikprövningsnämnden i Stockholm.

Vilka har valts ut till att delta och hur har vi fått tag på kontaktuppgifter?

Deltagarförteckningen kommer från befolkningsregistret och är ett slumpmässigt statistiskt urval av barn i åldrarna 4–17 år, boende i hela Sverige. Kontaktuppgifterna kommer från Skatteverkets folkbokföringsregister. Deltagandet i undersökningen var helt frivilligt.

Hur används resultaten?

Svaren från undersökningen redovisas alltid anonymt och på gruppnivå. Resultaten från undersökningen kommer att används i forskning inom många olika områden.

När publicerades resultaten?

Resultaten för Pep-rapporten 2023 publicerades den 19 april 2023
Resultaten för Pep-rapporten 2022 publicerade den 27 april 2022.
Resultaten för Pep-rapporten 2021 publicerade den 7 april 2021.
Resultaten för Pep-rapporten 2020 publicerade den 31 mars 2020.
Resultaten för Pep-rapporten 2019 publicerades den 3 april 2019.

Hur hanteras personuppgifter?

Alla personuppgifter behandlas med stor respekt för respondenternas integritet och i enlighet med den Europeiska dataskyddsförordningen (GDPR) och kompletterande lagstiftning. Läs mer om rättigheterna och den Europeiska dataskyddsförordningen (GDPR) på http://europa.eu/!BR94Nf.

Om du har frågor eller funderingar om undersökningen kan du kontakta oss på pep@som.gu.se eller ringa 031 786 4006.

About Pep-rapporten (Eng, Ara, Som)

Below you can find information about Generation Peps yearly Pep report (Pep-rapporten) in the following languages - click on the language to open or download the information in a PDF: