Pep-rapporten

Nu genomför vi för första gången Pep-rapporten i samverkan med Karolinska Institutet och SOM-institutet vid Göteborgs universitet.

Hösten 2018 genomförs för första gången Pep-rapporten, en vetenskaplig undersökning som kartlägger hälsovanor kopplade till mat och fysisk aktivitet hos barn och unga. Syftet med undersökningen är att öka kunskapen om hur hälsoläget ser ut för barn och unga runt om i landet. Undersökningen omfattar 29 000 barn mellan 4-17 år som slumpmässigt valts ut för att delta.

Barnen som blivit slumpmässigt utvalda får under början av september 2018 en förfrågan om att delta i undersökningen som består av att svara på en webbenkät. Deltagandet i undersökningen är självklart helt frivilligt. Enkäten besvaras på internet och tar ungefär 20 minuter att fylla i. Insamlingen av svar pågår under september-november 2018.

De första frågorna i enkäten riktar sig till föräldern eller vårdnadshavaren, men den större delen av frågorna är till barnet som är med i undersökningen. Alla svar är lika mycket värda och det finns inget som är rätt eller fel, alla svarar helt utifrån sin egen uppfattning.

Som tack för medverkan i undersökningen får deltagarna välja mellan ett presentkort från Clas Ohlson (värde 100 kr), en eltandborste från Philips eller Spotify Premium under en månad.

Har du fått en förfrågan om att delta så kan du logga in på enkäten här.

Vem står bakom?

Generation Pep genomför undersökningen i samverkan med Karolinska Institutet och SOM-institutet vid Göteborgs universitet. Kopplad till undersökningen finns en rådgivargrupp bestående av representanter från Göteborgs universitet, Folkhälsomyndigheten, Karolinska Institutet samt Livsmedelsverket.

Undersökningen finansieras av Generation Pep och är godkänd av den regionala etikprövningsnämnden i Stockholm.

Vilka har valts ut till att delta och hur har vi fått tag på kontaktuppgifter?

Deltagarförteckningen kommer från befolkningsregistret och är ett slumpmässigt statistiskt urval av barn i åldrarna 4–17 år, boende i hela Sverige. Kontaktuppgifterna kommer från Skatteverkets folkbokföringsregister.

Hur används resultaten?

Svaren från undersökningen redovisas alltid anonymt och på gruppnivå. Resultaten från undersökningen kommer att används i forskning inom många olika områden.

Hur hanteras personuppgifter?

Alla personuppgifter behandlas med stor respekt för respondenternas integritet och i enlighet med den Europeiska dataskyddsförordningen (GDPR) och kompletterande lagstiftning. Läs mer om rättigheterna och den Europeiska dataskyddsförordningen (GDPR) på http://europa.eu/!BR94Nf.

Om du har frågor eller funderingar om undersökningen kan du kontakta oss på pep@som.gu.se eller ringa 031 786 4006.