Pep-rapporten

Pep-rapporten - en heltäckande undersökning av barn och ungas hälsovanor i Sverige.

For information in more languages, click here.

Den 27 april släpptes Pep-rapporten 2022, en av de mest heltäckande granskningarna av barn och ungdomars hälsa i Sverige. Över 7000 barn i åldern 4-17 år har fått svara på frågor om sina levnadsvanor. I årets rapport har deltagarna även fått svara på frågor kring sitt psykiska välmående, där vi i resultatet kan se ett samband mellan fysisk aktivitet och psykisk hälsa - barn och ungdomar som rör på sig regelbundet upplever också mindre symptom av ångest och depression.

I Pep-rapporten 2022 kan vi bland annat se att:

  • Barn och ungdomar som rör på sig mindre, har mer stillasittande skärmtid, som i lägre utsträckning äter enligt kostråden och har vårdnadshavare med låg inkomstnivå upplever i större utsträckning symptom av psykisk ohälsa.
  • Barn och ungdomar som rör på sig regelbundet upplever mindre psykisk ohälsa, medan barn och ungdomar som har längre tid stillasittande framför en skärm upplever mer psykisk ohälsa.
  • 2 av 10 barn och ungdomar når rekommendationen kring fysisk aktivitet. Redan från fyra års ålder syns en skillnad mellan könen där en större andel av flickorna inte når rekommendationen jämfört med pojkarna.
  • Barn och ungdomar äter i genomsnitt bara hälften av den rekommenderade mängden frukt och grönsaker per dag, och endast 4 av 10 uppger att de äter grönsaker varje dag.
  • 1 av 10 barn och ungdomar når Livsmedelsverkets kostråd kring frukt och grönsaker samt fisk. Detta trots att nästan alla vet att de bör äta mer fisk och grönsaker och generellt har en hög kunskap om vad de bör äta för att må bra.
  • Endast hälften av barn och ungdomar tar sig till skolan eller förskolan på ett aktivt sätt.
  • 7 av 10 barn och ungdomar går på en fysisk aktivitet på fritiden. Det finns dock ett tydligt samband kopplat till inkomstnivå där andelen som deltar i en aktivitet sjunker med vårdnadshavarens inkomstnivå.
  • Många barn och ungdomar spenderar flera timmar stillasittande framför en skärm utanför lektionstid. Drygt 1 av 10 barn mellan fyra och sex år har en skärmtid på tre timmar eller mer, bland tonåringarna är det 1 av 4 som har en skärmtid på fem timmar eller mer.
  • Bara fyra procent av barn och ungdomar både rör på sig enligt rekommendationen och äter enligt kostråden kopplat till frukt och grönsaker samt fisk.

Bakom undersökningen står Generation Pep och studien genomförs med stöd av Hjärt-Lungfonden. SOM-institutet vid Göteborgs Universitet har genomfört undersökningen. I arbetet med rapporten har även en rad forskare och experter deltagit i en rådgivargrupp.

Just nu pågår undersökningen inför för Pep-rapporten 2023. I år genomför vi dessutom en tilläggsstudie med rörelsemätare. Är du en av dem som har anmält dig att delta och har frågor om tilläggsstudien? Skicka då ett mail till info@generationpep.se.

Vem står bakom?

Generation Pep genomför undersökningen i samverkan med Karolinska Institutet och SOM-institutet vid Göteborgs universitet. Kopplad till undersökningen finns en rådgivargrupp bestående av representanter från Göteborgs universitet, Folkhälsomyndigheten, Karolinska Institutet samt Livsmedelsverket.

Undersökningen finansieras av Generation Pep tillsammans med Hjärt-Lungfonden och är godkänd av den regionala etikprövningsnämnden i Stockholm.

Vilka har valts ut till att delta och hur har vi fått tag på kontaktuppgifter?

Deltagarförteckningen kommer från befolkningsregistret och är ett slumpmässigt statistiskt urval av barn i åldrarna 4–17 år, boende i hela Sverige. Kontaktuppgifterna kommer från Skatteverkets folkbokföringsregister. Deltagandet i undersökningen var helt frivilligt.

Hur används resultaten?

Svaren från undersökningen redovisas alltid anonymt och på gruppnivå. Resultaten från undersökningen kommer att används i forskning inom många olika områden.

När publicerades resultaten?

Resultaten för Pep-rapporten 2022 publicerade den 27 april 2022.
Resultaten för Pep-rapporten 2021 publicerade den 7 april 2021.
Resultaten för Pep-rapporten 2020 publicerade den 31 mars 2020.
Resultaten för Pep-rapporten 2019 publicerades den 3 april 2019.

Hur hanteras personuppgifter?

Alla personuppgifter behandlas med stor respekt för respondenternas integritet och i enlighet med den Europeiska dataskyddsförordningen (GDPR) och kompletterande lagstiftning. Läs mer om rättigheterna och den Europeiska dataskyddsförordningen (GDPR) på http://europa.eu/!BR94Nf.

Om du har frågor eller funderingar om undersökningen kan du kontakta oss på pep@som.gu.se eller ringa 031 786 4006.

About Pep-rapporten (Eng, Ara, Som)

Below you can find information about Generation Peps yearly Pep report (Pep-rapporten) in the following languages - click on the language to open or download the information in a PDF: