Pep-rapporten

Pep-rapporten - en heltäckande undersökning av barn och ungas hälsovanor i Sverige.

Den 31 mars släpptes Pep-rapporten 2020, en av de mest heltäckande granskningarna av barn och ungas hälsa i Sverige. Rapporten visar att endast 14 procent av de barn och ungdomar som ingått i studien rör på sig i den utsträckning de behöver, samt äter tillräckligt mycket av det som kroppen mår bra av.

I Pep-rapporten 2020 märks bland annat att:

  • Endast 2 av 10 barn når den rekommenderade mängden fysisk aktivitet. Tonårstjejer är den grupp där lägst andel når rekommendationen.
  • Stillasittande skärmtid är fortsatt väldigt vanligt, inte minst bland tonåringarna. Nästan var fjärde tonåring har angett att de sitter stilla framför en skärm i fem timmar eller mer.
  • Vuxna är viktiga förebilder för såväl fysisk aktivitet som matvanor. Barn vars vårdnadshavare själva inte rör på sig är i större utsträckning inaktiva.
  • Endast 14 procent av de barn som ingår i studien rör på sig i den utsträckning de behöver samt äter tillräckligt av det som kroppen mår bra av.
  • I resultatet syns inga förbättringar i huvudsakliga frågor sedan förra årets undersökning.

I undersökningen har över 9000 barn och ungdomar i åldrarna 4-17 år svarat på frågor om hur de tränar och rör på sig, vad de äter och hur faktorer runt omkring barnen hänger samman med levnadsvanorna. Bakom undersökningen står Generation Pep och studien genomförs med stöd av Hjärt-Lungfonden. SOM-institutet vid Göteborgs Universitet har genomfört undersökningen. I arbetet med rapporten har även en rad forskare och experter deltagit i en rådgivargrupp.

Vem står bakom?

Generation Pep genomför undersökningen i samverkan med Karolinska Institutet och SOM-institutet vid Göteborgs universitet. Kopplad till undersökningen finns en rådgivargrupp bestående av representanter från Göteborgs universitet, Folkhälsomyndigheten, Karolinska Institutet samt Livsmedelsverket.

Undersökningen finansieras av Generation Pep tillsammans med Hjärt-Lungfonden och är godkänd av den regionala etikprövningsnämnden i Stockholm.

Vilka har valts ut till att delta och hur har vi fått tag på kontaktuppgifter?

Deltagarförteckningen kommer från befolkningsregistret och är ett slumpmässigt statistiskt urval av barn i åldrarna 4–17 år, boende i hela Sverige. Kontaktuppgifterna kommer från Skatteverkets folkbokföringsregister. Deltagandet i undersökningen var helt frivilligt.

Hur används resultaten?

Svaren från undersökningen redovisas alltid anonymt och på gruppnivå. Resultaten från undersökningen kommer att används i forskning inom många olika områden.

När publicerades resultaten?

Resultaten för Pep-rapporten 2020 publicerade den 31 mars 2020.

Resultaten för Pep-rapporten 2019 publicerades den 3 april 2019.

Hur hanteras personuppgifter?

Alla personuppgifter behandlas med stor respekt för respondenternas integritet och i enlighet med den Europeiska dataskyddsförordningen (GDPR) och kompletterande lagstiftning. Läs mer om rättigheterna och den Europeiska dataskyddsförordningen (GDPR) på http://europa.eu/!BR94Nf.

Om du har frågor eller funderingar om undersökningen kan du kontakta oss på pep@som.gu.se eller ringa 031 786 4006.