Pep-rapporten

Pep-rapporten - en heltäckande undersökning av barn och ungas hälsovanor i Sverige.

For information in more languages, click here.

Den 7 april släpptes Pep-rapporten 2021, en av de mest heltäckande granskningarna av barn och ungas hälsa i Sverige. Över 8000 barn i åldern 4-17 år har fått svara på frågor om sina levnadsvanor. I årets rapport framgår att den pågående coronapandemin har påverkat barn och ungas mående negativt. Men den visar också att ”livsstilspandemin” – där vi under lång tid blivit allt mer inaktiva och äter för lite av det kroppen behöver – inte tenderar att avstanna.

I Pep-rapporten 2021 kan vi bland annat se att:

  • 1 av 5 barn svarar att de rört sig mindre under pandemin och nästan 1 av 3 svarar att de har haft mer skärmtid under pandemin. Bland gymnasieungdomarna upplever 3 av 10 att de varit mindre fysiskt aktiva.
  • Endast 2 av 10 barn når den rekommenderade mängden fysisk aktivitet. Flickor når rekommendationen i lägre utsträckning än pojkar, redan ifrån sju års ålder är flickor mindre aktiva.  
  • 1 av 10 barn har fem timmar eller mer stillasittande skärmtid. Tonåringarna har mest skärmtid - 30 procent spenderar fem timmar eller mer framför skärmen utanför skoltid.  
  • 44 procent av tonåringarna sover mindre än rekommenderade 8-9 timmar per dygn. 
  • Endast 1 av 10 barn lever hälsosamt, det vill säga att de både rör på sig i den utsträckning de behöver samt äter tillräckligt av det som kroppen mår bra av. 

Bakom undersökningen står Generation Pep och studien genomförs med stöd av Hjärt-Lungfonden. SOM-institutet vid Göteborgs Universitet har genomfört undersökningen. I arbetet med rapporten har även en rad forskare och experter deltagit i en rådgivargrupp.

Vem står bakom?

Generation Pep genomför undersökningen i samverkan med Karolinska Institutet och SOM-institutet vid Göteborgs universitet. Kopplad till undersökningen finns en rådgivargrupp bestående av representanter från Göteborgs universitet, Folkhälsomyndigheten, Karolinska Institutet samt Livsmedelsverket.

Undersökningen finansieras av Generation Pep tillsammans med Hjärt-Lungfonden och är godkänd av den regionala etikprövningsnämnden i Stockholm.

Vilka har valts ut till att delta och hur har vi fått tag på kontaktuppgifter?

Deltagarförteckningen kommer från befolkningsregistret och är ett slumpmässigt statistiskt urval av barn i åldrarna 4–17 år, boende i hela Sverige. Kontaktuppgifterna kommer från Skatteverkets folkbokföringsregister. Deltagandet i undersökningen var helt frivilligt.

Hur används resultaten?

Svaren från undersökningen redovisas alltid anonymt och på gruppnivå. Resultaten från undersökningen kommer att används i forskning inom många olika områden.

När publicerades resultaten?

Resultaten för Pep-rapporten 2020 publicerade den 31 mars 2020.

Resultaten för Pep-rapporten 2019 publicerades den 3 april 2019.

Hur hanteras personuppgifter?

Alla personuppgifter behandlas med stor respekt för respondenternas integritet och i enlighet med den Europeiska dataskyddsförordningen (GDPR) och kompletterande lagstiftning. Läs mer om rättigheterna och den Europeiska dataskyddsförordningen (GDPR) på http://europa.eu/!BR94Nf.

Om du har frågor eller funderingar om undersökningen kan du kontakta oss på pep@som.gu.se eller ringa 031 786 4006.

About Pep-rapporten (Eng, Ara, Som)

Below you can find information about Generation Peps yearly Pep report (Pep-rapporten) in the following languages - click on the language to open or download the information in a PDF: