Kort beskrivning

Elevhälsoportalen är ett kostnadsfritt digitalt verktyg som stödjer skolor och förskolor att genomföra hälsofrämjande insatser i skol- och förskolemiljön. Portalen är indelad i en skoldel och en förskoledel.

Allt material på portalen är evidensbaserat och utvecklat av experter och forskare på området hälsofrämjande arbete för barn och unga inom Region Stockholm.

På portalen finns aktuell forskning om hälsofrämjande insatser i skol- och förskolemiljö uppdelat på olika hälsoområden. Dessutom finns en rad verktyg som hjälper ledning och personal att välja, genomföra och utvärdera hälsofrämjande insatser.

På Elevhälsoportalen hittar du:

• Fakta om barn och ungas hälsa inom olika hälsoområden såsom fysisk aktivitet, psykisk hälsa, mat, allergi, buller, ergonomi, tobak, alkohol och sexualitet och relationer.

• En arbetsmodell för att säkerställa ett strukturerat och långsiktigt hälsofrämjande arbete.

• Förslag på evidensbaserade hälsofrämjande insatser i skol- och förskolemiljö. Dessa insatser är uppdelade på olika hälsoområden och baseras på den senaste forskningen. Här finns även praktiska tips och länkar till material som kan vara användbara i ett införande.

• Självbedömningsenkäter som hjälper skolor och förskolor att kartlägga behovet av hälsofrämjande insatser inom olika hälsoområden.

• Frågebatterier (endast för skolor) som kan användas som underlag vid elevhälsosamtalet med skolsköterskan, samt för att mäta elevernas hälsostatus som grupp. Frågorna finns för åk 4-6 och 7-9 i grundskolan samt åk 1-3 i gymnasiet.

• Elevhälsoportalen arrangerar varje läsår webbinarier, seminarier och workshops med olika hälsoteman.

• Elevhälsoportalen erbjuder kommuner i Stockholms län rapporter med aggregerade elevhälsodata på läns- kommun- och skolnivå uppdelat på olika hälsoområden.

Bidragets syfte

Elevhälsoportalen syftar till att stödja skolor och förskolor att genomföra evidensbaserade hälsofrämjande insatser i skol- och förskolemiljön. Här får ledning och personal tillgång till digitala verktyg och material för att utveckla ett strukturerat och långsiktigt hälsofrämjande arbete som bygger på vetenskaplig grund.

Elevhälsoportalen (elevhalsoportalen.se)