Kort beskrivning

Elevhälsoportalen stödjer skolor att genomföra hälsofrämjande och förebyggande insatser i skolmiljön. Materialet är utvecklat av experter och forskare på området hälsofrämjande arbete för barn och unga inom Stockholms läns landsting. Detta är ett nytt sätt att använda digitala verktyg för att främja hälsa i skolan. 

Elevhälsoportalen är utvecklad av experter och forskare inom hälsofrämjande arbete för barn och unga på Centrum för arbets- och miljömedicin (CAMM), Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin (CES) samt Centrum för hälsoekonomi, informatik och sjukvårdsforskning (CHIS) vid Karolinska Institutet och Stockholms läns landsting.

Verktygen fungerar som ett stöd för skolan för att kartlägga sitt hälsoarbete och elevernas hälsa. Genom att skapa ett konto på portalen får skolan tillgång till Skolhälsonyckelns sju frågeområden.

Skolhälsonyckeln

Skolhälsonyckeln är en enkät som riktar sig till hälsoteamet, som utgörs av olika personalkategorier i skolan. Det kan vara rektor, personal inom elevhälsan, lärare samt övrig skolpersonal. Enkäten syftar till att kartlägga skolans hälsofrämjande arbete och är uppdelad i områdena Övergripande hälsoarbete, Fysisk aktivitet, Psykisk hälsa, Mat, Allergi, Buller och Tobak. Genom att hälsoteamet gemensamt besvarar frågorna kartlägger skolan sitt nuvarande hälsoarbete inom de områden som ingår. Resultatet av enkäten återkopplas automatiskt och när man fyllt i alla områden kan man ladda ner en resultatrapport. Rapporten underlättar arbetet med att prioritera och planera förbättringsåtgärder. Utifrån resultatet kan hälsoteamet sedan söka bland rekommenderade, evidensbaserade insatsförslag inom respektive hälsoområde och skapa en handlingsplan. Tanken är att Skolhälsonyckeln ska besvaras av hälsoteamet en gång per läsår.

Elevhälsoenkäten

Elevhälsoenkäten syftar till att få information om elevernas fysiska och psykiska hälsa. Enkäten kan användas som underlag vid ett hälsosamtal med skolsköterskan. Vår webbaserade enkät finns för åk 4-6, åk 7-9 och åk 1-3 i gymnasiet. Webbenkäten genererar en automatisk resultatrapport på gruppnivå som skolsköterskan, tillsammans med annan skolpersonal, kan använda i planeringen av det hälsofrämjande och förebyggande arbetet. Den fungerar på så sätt som en del av behovsanalysen för skolans hälsoarbete och ingår i Elevhälsoportalens 5-stegsmodell. Från och med hösten 2015 är det vissa kommuner i Stockholms län som använder enkäten och de kommer på så sätt kunna få ut jämförbara elevhälsodata.

Bidragets syfte

Elevhälsoportalen stödjer skolor att genomföra hälsofrämjande och förebyggande insatser i skolmiljön. Här får skolans personal tillgång till digitala verktyg och material för att utveckla ett hälsofrämjande arbete som bygger på vetenskaplig grund.

Elevhälsoportalen