Att röra på sig är naturligt och viktigt

Att röra på sig är naturligt och viktigt

Vår kropp är gjord för att vara i rörelse. Det är genom att vara fysiskt aktiva som vi både stärker vårt skelett och bygger muskler, men fysisk aktivitet bidrar också till att minska risk för sjukdomar och ökar också vårt psykiska välbefinnande.

Vuxna som barn behöver röra på sig varje dag, men det är extra viktigt för barn både då deras kroppar växer och behöver bli starka, men också då vi vet att de vanor vi får med oss som små barn också påverkar vilka vanor vi har som vuxna.

Fysiska aktiviteter bör vara så varierade som möjligt för att utveckla alla typer av fysisk kapacitet, inklusive hjärt-lungkapacitet, muskelstyrka, skelettstyrka, smidighet, snabbhet, rörlighet, reaktionsförmåga och koordination.

Hur mycket rör sig barn idag?

Internationella riktlinjer från Världshälsoorganisationen (WHO) rekommenderar att barn ska ägna sig åt måttlig till hög fysisk aktivitet minst 60 minuter per dag, men trots detta är det få barn som når upp till detta.

Enligt Pep-rapporten 2023 är det bara två av tio barn som når den rekommenderade mängden fysisk aktivitet per dag. Tittar vi på barn i just förskoleåldern så ser siffran bättre ut, där är det nästan 7av tio barn som varit aktiva i 60 minuter varje dag. Det finns dock fortfarande arbete kvar att göra.

Barn och ungdomar vars vårdnadshavare har en låg inkomst når rekommendationen i mindre utsträckning än de barn och ungdomar vars vårdnadshavare har en hög inkomst.

Tittar vi på utvecklingen över tid så finns det rapporter om att barn idag är mer stillasittande än för bara 20 år sedan. En studie från Göteborgs Universitet kunde visa att mellan år 2000 och 2017 sjönk den fysiska aktiviteten, mätt i steg per dag, med 24 procent för 14-åriga flickor och med 30 procent för jämnåriga pojkar. Detta är en oroande utveckling som vi på Generation Pep vill vara med och förhindra.

Källa:

Pep-rapporten 2023
Raustorp, A., Fröberg, A., Department of Food and Nutrition, and Sport Science, Göteborgs universitet, Utbildningsvetenskapliga fakulteten, Gothenburg University, Faculty of Education & Institutionen för kost- och idrottsvetenskap 2019, "Comparisons of pedometer‐determined weekday physical activity among Swedish school children and adolescents in 2000 and 2017 showed the highest reductions in adolescents", Acta Paediatrica, vol. 108, no. 7, pp. 1303-1310

Vad säger rekommendationerna?

60 minuter fysisk aktivitet om dagen!

WHO rekommenderar att barn ska ägna sig åt måttlig till hög fysisk aktivitet minst 60 minuter per dag. Dessutom uppmanas barn och unga att röra sig mer intensivt tre gånger i veckan.

Aktiviteter bör anpassas efter barnets fysiska kapacitet utifrån ålder, sjukdomstillstånd och funktionsvariation. Det är däremot viktigt att alltid möjliggöra rörelse i den mån barnet klarar av.

Barn och ungdomar med sjukdomstillstånd eller funktionsvariation, som inte kan nå upp till rekommendationerna, bör vara så aktiva som tillståndet medger. Det är viktigt att prata med en fysioterapeut, läkare och/eller sjuksköterska för att få individuellt anpassade råd.

Källa:

Varför är det bra att röra på sig?

Förebygger sjukdomar 

Att röra på sig 60 minuter om dagen med måttlig till hög intensitet kan till exempel minska riskerna för diabetes typ 2 och hjärt- och kärlsjukdomar, men också minska risken för övervikt.

Fysisk aktivitet främjar även hjärt- och lungkapacitet, muskelstyrka, skelettstyrka, smidighet, snabbhet, rörlighet, reaktionsförmåga och koordination, vilka alla bidrar till kroppens välbefinnande.

Förbättrar inlärnings- och koncentrationsförmåga 

Studier har visat att så lite som fyra minuter fysisk aktivitet kan öka uppmärksamheten.

Alla barn och unga gynnas av fysisk aktivitet när det kommer till koncentration och inlärningsförmåga, men kanske allra mest barn och unga med koncentrations- och inlärningssvårigheter. Fysisk aktivitet i alla former (lek, sport, rörelsepauser, vardagsmotion) ökar även stresståligheten, vilket gör att kroppen inte reagerar lika mycket på stressande situationer och miljöer.

Främjar mental hälsa och välmående 

Att röra på sig är inte bara bra för kroppen, utan också mycket bra för knoppen.

När vi rör på oss frigörs så kallade signalsubstanser, till exempel dopamin, serotonin och endorfiner. Dessa signalsubstanser påverkar oss på olika sätt, och hjälper oss att må bra. Dopamin och serotonin motverkar till exempel depression och smärta, medan endorfiner hjälper dig att känna dig gladare.

Studier har även visat att fysisk aktivitet har positiv inverkan på självkänslan och självuppfattningen, vilket i sin tur påverkar vårt välbefinnande.

Källa:

Belcher BR et al. JCEM 2015; in press, 
Fysisk aktivitet i Sjukdomsprevention och Sjukdomsbehandling (FYSS)
Tine M et al 2010, Ma et al 2015.

Vad säger förskolans läroplan om fysisk aktivitet?

Här kan du läsa om vad läroplanen säger om fysisk aktivitet och verksamhetens uppdrag. Du hittar också värdefulla länkar från skolverket som ger råd och stöd kring hur förskolan kan jobba kring hälsa och rörelse!

Sammanfattning av läroplanen.pdf