Tillbaka till Inspriationsbanken

Klassrum med himlen som tak

Kort beskrivning

Ingen kan ifrågasätta vad kunniga och engagerade lärare betyder för elevers lärande, skolprestationer och måluppfyllelse. Men de miljöer som lärare väljer för sina pedagogiska aktiviteter – inomhus såväl som utomhus – har också betydelse för ett framgångsrikt skolarbete. 

Inslag av undervisning i kombination med utomhusvistelse genererar en rad positiva effekter på
elevers lärande, hälsa, fysiska aktivitet och deras personliga och sociala utveckling.

Sammantaget visar översikten:
• att utomhusundervisning leder till en lång rad positiva effekter för elever i
grundskoleålder, till exempel förbättrad inlärning (ökad kognitiv förmåga,
koncentration, arbetsminne, och studiemotivation)

• att evidensen är tillräckligt stark för att det är möjligt att överväga implementering av fler utomhusbaserade inslag i undervisningen bland barn och elever i hela utbildningssystemet,
• att evidensen är tillräckligt stark för utomhusundervisningens positiva kognitiva effekter, vilket gör det möjligt att överväga en förstärkning av befintliga såväl som inrättande av nya nationella utbildningsinsatser som främjar utomhusundervisning, fysisk aktivitet, samt naturkontakt i grundskolan, till exempel genom att involvera landets lärosäten med lärarutbildning i ett gemensamt utvecklingsarbete på nationell nivå
• att utomhusundervisning ligger i linje med moderna pedagogiska modeller för skolutveckling, undervisning och lärande. Stöd för utomhusundervisning i läroplaner och skollag.

Läs hela kunskapsöversikten Klassrum med himlen som tak- En kunskapsöversikt om vad utomhusundervisning betyder för lärande i grundskolan, Skrifter från Forum för ämnesdidaktik vid Linköpings universitet nr 10 © 2018 Linköpings universitet, Sveriges lantbruksuniversitet och Utenavet.

Klassrum med himlen som tak.

 

Bidragets syfte

Temat för den här kunskapsöversikten har varit att sammanställa och beskriva vilka vetenskapliga belägg det finns för hur utomhusundervisning kan påverka barns och ungas lärande och skolresultat.

Ladda ner

Klassrum Med Himlen Som Tak (1)

Läs kunskapsöversikten online