Tillbaka till Inspriationsbanken

Kan införandet av skolfrukost bidra till att höja skolresultaten?

Simon Froster Delbom

Kort beskrivning

Jag har under vårterminen 2024 skrivit en masteruppsats i nationalekonomi om sambandet mellan skolfrukost och skolresultat i årskurs 6 och 9. Jag har samlat in information om skolfrukost i kommunala grundskolor från 123 kommuner och använt en statistik metod för att skatta effekten av att införa skolfrukost. Jag finner att införande av skolfrukost leder till en ökning i meritpoäng i årskurs 9 med 3 procent efter att skolan erbjudit skolfrukost i fyra år. Jag finner också att andelen elever som har lägst E i alla ämnen ökar med 8 procent efter att skolan erbjudit skolfrukost i fyra år. Mina resultat antyder att pojkar gynnas mer av skolfrukost än flickor. Jag finner inga effekter av skolfrukost i årskurs 6.

Bidragets syfte

Syftet med masteruppsatsen är att för första gången i Sverige kvantitativt studera om införandet av skolfrukost kan påverka skolresultaten i årskurs 6 och 9.

Ladda ner

files can_school_breakfast_improve_academic_achievement_frosterdelbom.pdf
files skolfrukost_och_skolresultat_frosterdelbom.pdf

Masteruppsatsen