Tillbaka till Inspriationsbanken

Aktivitet Förebygger (AF)

Kort beskrivning

AF startade på Rebbelberga skola 2009, av Maja Arvidsson som då arbetade som ma/idrottslärare, med 65 elever och fem föreningar i samarbetet. Eleverna har en extra obligatorisk idrottslektion per vecka i en förenings regi. De får möjlighet att prova på tre föreningar/verksamheter under läsåret med åtta veckor i varje. Exempelvis kan en elev ha åtta veckor judo, åtta veckor innebandy och åtta veckor teater. Idag innefattas samtliga grundskolor i Ängelholms kommun av verksamheten, vilket innebär att ca 500 elever och 25 föreningar är aktiva inom AF.

Alla barn ska ges samma chans till ett föreningsliv

Vi arbetar aktivt för att minska utanförskap/ohälsa, har alla barn en sysselsättning och gemenskap på sin fritid har vi nått långt i det förebyggande arbetet. Barn som inte ingår i ett socialt sammanhang söker ofta en tillhörighet, vilken riskerar att bli negativ och då ökar risken att hamna i någon form av ohälsa senare i livet. Genom en rad olika förebyggande insatser lyckas vi fånga upp barn tidigt och undviker på så sätt att de hamnar i utanförskap. På ett genuint sätt bryr vi oss om att alla barn får utvecklas och växa oavsett bakgrund. Genom sökta medel från olika stiftelser skapar vi förutsättningar och ger alla barn samma möjlighet till en organiserad fritid. Vi betalar t ex medlemsavgifter, lägeravgifter, utrustning eller hjälper till med det praktiska om så önskas. Behoven kan se väldigt olika ut, men vi arbetar alltid utifrån ett barnperspektiv och fungerar som en länk mellan barn och förening.  Detta gör vi genom samverkan och relationsbyggande. Det kan till exempel vara en kurator på en skola som hör av sig angående ett barn där det finns ett behov att fylla. Vi möter oftast hela familjen för att gå igenom önskemål och därefter är vår roll att underlätta så mycket som möjligt för barnet. Det ska vara smidigt och enkelt att börja i en förening från den ena dagen till den andra och barnet ska aldrig konfronteras om det är något som brister på vägen. Vi hjälper och stöttar i de delar där föräldrarna saknar förmåga. Det kan t ex vara barn med någon form av funktionsnedsättning, barn som växer upp i ett hem med missbruk och/eller psykisk ohälsa, ensamstående föräldrar eller asylsökande.

Informationsmöte

AFs olika mål och syfte kommuniceras ut till alla elever och föräldrar innan det är dags att ingå i verksamheten. Vi förmedlar hur AF fungerar rent praktiskt, varför det är viktigt att satsa på folkhälsa genom tidiga förebyggande insatser samt på vilket sätt vi arbetar med ledarskap. Här följer några exempel på det som lyfts upp under våra informationsmöten.

Det finns mycket forskning som styrker sambandet mellan rörelse och inlärning, mer fysisk aktivitet ger bättre studieresultat. Ökad fysisk aktivitet förebygger olika sjukdomar t ex fetma, benskörhet, hjärt- och kärlsjukdomar. Det är av största vikt att öka barns rörelse i dagens samhälle då vi har stillasittande barn i mycket större utsträckning än tidigare.  AF ger också eleverna goda förutsättningar för utökning av sitt sociala nätverk då de träffas utanför skolans väggar i nya grupperingar och i många fall möter de elever från andra skolor. Prova på nya aktiviteter med nya ledare gör också det möjligt att knyta nya relationer, vilket ökar chansen till att våga ta steget in i föreningslivet på sin fritid.

Ett av målen är att rekrytera nya medlemmar inom civilsamhället, vilket ger samhället positiva effekter på sikt. I detta sammanhang pratar vi mycket om på vilket sätt barn och ungdomsidrott ska bedrivas utifrån ett barnperspektiv. Alla ska ges samma chans till utveckling och verksamheten ska vara inkluderande. Vi vill behålla så många som möjligt så länge som möjligt inom föreningslivet och då är ledarskapet avgörande. Hänvisar till Barnkonventionen och Riksidrottsstyrelsen riktlinjer. Inom AF har vi tydliga riktlinjer och en gemensam värdegrund som genomsyrar hela verksamheten för att säkra kvalitén. Glädje, egen vilja och motivation ska vara fokus inom all barnidrott, det är grunden till att få en hållbar utveckling på lång sikt. Forskning visar även att det är betydligt mycket lättare att komma in på arbetsmarknaden då man varit aktiv inom föreningslivet.

Under dessa informationsträffar då vi når ut till ca 500 elever/läsår med föräldrar samt i vårt dagliga arbete inom AF förmedlar vi ett tydligt budskap kring folkhälsa. Vi trycker på vikten av friskfaktorer och skapar förutsättningar på olika sätt för att förstärka dessa runt barnen. Vilken betydelse det har för hälsan att skaffa sig goda levnadsvanor tidigt. Exempel på friskfaktorer som vi arbetar med är rörelse, kost, relationer, social träning, tillhörighet, självkänsla, inkludering, mångfald och vila/sömn. Blir eleverna mer medvetna och får ökad kunskap i dessa frågor gör fler kloka val som leder till en god livsstil.

Utdrag från elevers svar i enkätundersökningar som är gjorda på 1600 elever under fyra års tid

”Jag rör mig mer och då mår jag bättre.”

”AF har gjort att jag fått nya kompisar och det gör att jag mår bra.”

”Jag blir starkare och får bättre kondition.”

”Nu har jag börjat prata med henne som jag aldrig skulle pratat med annars.”

”Vi hade följe hem efter AF och nu har vi hittat varandra på Facebook.”

”Äntligen har jag fått en bästis, det har jag aldrig haft.”

Bidragets syfte

Det övergripande målet är att förbättra den fysiska och psykiska hälsan hos barnen, vilket i sin tur leder till bättre skolresultat. Det är en modell med ett helhetsperspektiv där mål, syfte, tydliga riktlinjer samt en gemensam värdegrund spelar en avgörande roll för att nå effektivitet i det förebyggande arbetet. Vi ser ett starkt samband mellan ledarskap, hälsa och resultat och utbildar därför alla ledare i ledarskap 1-2 gånger/läsår. Fokus är bemötande, förhållningssätt och enkla metoder som gör stor skillnad. Sättet vi arbetar med barnen är av största vikt för deras välmående och utveckling. Ett bra ledarskap gör att fler barn förbättrar hälsan, vilket gynnar inlärningen. Det handlar om att skapa ett optimalt inlärningsklimat där alla får samma chans till utveckling genom bra metoder och en stark tro på varje barn. Vi får på så sätt en trygg miljö där alla känner sig inkluderade och ges möjlighet att utvecklas maximalt. Ett tydligt exempel på detta är att ledaren alltid delar in barnen i olika grupper, då blir alla valda! Ingen hamnar utanför, istället får alla barn en känsla av inkludering.

Genom Aktivitet Förebygger får barnen…

  • Ökad fysisk aktivitet, vilket förebygger olika sjukdomar och leder till ökad måluppfyllelse i samtliga ämnen i skolan.
  • Glädje och gemenskap, vilka är viktiga faktorer för god hälsa.
  • Träning i värdegrundsfrågor, vilket ökar förståelsen för andra människor och minskar mobbning.
  • Bättre självkänsla och en tillhörighet, vilket minskar risken att hamna i någon form av ohälsa senare i livet.
  • Ökad integration då vi arbetar aktivt med att slussa in asylsökande barn i civilsamhället.
  • Ökat intresse för en aktivitet, vilket gör att fler barn börjar i föreningslivet.

En solskenshistoria…

En kille som vid tillfället gick i årskurs 6 och skulle börja med AF mådde inte alls speciellt bra då vi möttes första gången. Han växte upp med sin styvpappa som var alkoholist och sin mamma som hade svårt för att kommunicera då hon inte kunde svenska språket. Killen tog medicin på grund av sin diagnos och hade försökt ta sitt liv vid 10års ålder. Då jag kom till skolan och berättade för alla elever vilken aktivitet de skulle få prova på de första åtta veckorna kom killen fram till mig och sa att han hade varit sjuk då de gjorde valen. Hans önskemål var bowling, men den gruppen var full de första åtta veckorna. Jag erbjöd honom en annan aktivitet de första åtta veckorna, men lovade samtidigt att han skulle få bowling period två. Det blev en överenskommelse och min magkänsla sa att det skulle bli bra. Efter fyra tillfällen i AF var han fast och ville börja på sin fritid. Jag hjälpte honom in i föreningslivet både med ekonomiska medel och i praktiken, träning kvällstid och matcher på helgerna. Det visade sig att han var en talang så efter fyra månader var det dags för tävling utomlands. Jag hade inte möjlighet att vara på plats, men fick rapport från tränaren via sms där det stod ”Det här skulle du uppleva live, han har vunnit allt och tagit guld!”

Detta är bara ett exempel på hur det kan se ut då vi hjälper barn ”hands on” in i föreningslivet. Det är just vuxennärvaron och engagemanget som gör skillnaden för barnet som behöver bli sedd och få stöttning. En känsla av att få vara som andra kompisar när det gäller delaktighet och i vissa fall utrustning i form av t ex ett klubbställ. Vi hjälper till att skapa de praktiska förutsättningar som krävs för att alla barn ska inkluderas och få växa i sociala sammanhang.

Aktivitet förebygger