Tillbaka till Inspriationsbanken

Nyhedens Pep-resa

Nyheden

Kort beskrivning

Vår PEP-resa började vårterminen 2021 med en grupp engagerad personal på skolan. Gruppen består av rektor, pedagoger, fritidsledare, skolsköterska, SYV och skolkökets kock.

Vi började med att göra en kartläggning utifrån modulerna i PEP samt en elevenkät där vi kunde konstatera att det finns bra saker vi redan gör men också mycket vi kan utveckla i vår verksamhet som gynnar elevernas mående. Detta blev grunden till vårt fortsatta arbete.

Kökets viktiga insatser i vårt arbete Kockens mål och vision är att få in eleverna i köket, att de ska vara med i arbetet som ligger bakom maten för att medvetandegöra eleverna kring det jobb som görs bland annat för att minska svinnet. Detta har burit frukt redan i form av mindre svinn.

Ett annat mål är att göra sitt bästa att få till så bra mat som möjligt utifrån budget vilket de verkligen lyckats med. Det är fantastisk bra mat på Nyheden.

Alla i åk 7 har haft prao i skolköket under ht 22, tanken är att detta ska göras varje höst. Ökad förståelse och uppfattningar om vad som händer i skolköket och väcka intresse för restaurangbranschen. Vi har en god samverkan mellan kök och övrig skolpersonal. Kökspersonalen ser mycket vilket gör att vi kan t.ex. fånga upp elever som inte äter skollunch.

Temavecka i köket, det är en återkommande vecka varje år. Eleverna ska skriva ett CV, åk 8 och åk 9 varför de vill vara med i köket under en dag. Det är 10 elever som kommer att få delta, 2 st/dag under en vecka. De ska tillsammans skapa en matsedel för temaveckan ”svensk husmanskost med en extra touch”. Att de ska skriva CV handlar om att förbereda dem inför när de ska ut arbetslivet. Matsalen har gjorts större vilket skapar en lugnare miljö och även möblering ses över.

Exempel på åtgärder Lärarledd rörelsepaus på alla lektionspass som är 60 min eller längre.

Eleverna i åk 9 har bjudits på frukost och ett gemensamt rörelsepass innan de genomför de nationella proven, vilket var mycket uppskattat.

Rastaktiviteter där eleverna har fått uttrycka önskemål. Så här långt har vi utepingisbord, vollybollnät, basketplan, kingrutor och framöver är tanken att arrangera uppstyrda uteaktiviteter.

Arbete med Anders Hansens böcker Skärmhjärnan och Hjärnstark junior i klasserna med bland annat fokus på hur fysisk aktivitet påverkar hjärnan positivt.

Skolsköterskan gör hälsotest inriktat mot elever startades upp under förra läsåret och följs upp under hela högstadietiden. Skolsköterskan undervisar tillsammans med idrottslärarna i klasserna om hälsa, kost, sömn och motion.

Vi har fått bidrag till att boka in en föreläsare under våren 2023 med temat motivation. Vi har startat igång Skol if som inom kort kommer att erbjuda aktiviteter efter skoltid.

Bidragets syfte

Utifrån att ungdomarna idag blir mer stillasittande, sover sämre, äter ohälsosammare samt att fler unga drabbas av psykisk ohälsa kände att vi att det är av största vikt att vi bidrar till att eleverna får en hälsosammare livsstil.