Tillbaka till Inspriationsbanken

Du räknas: metodmaterial för grundskola

HOBS - Hälsa oberoende av storlek / Malmö kommun

Kort beskrivning

På den här sidan kan du som är lärare i grundskolan få information av HOBS metodmaterial "Du räknas!". Kanske har du redan påbörjat arbetet och vill fördjupa dig ytterligare, eller vill läsa mer innan du introducerar ämnet för dina elever.

Vi vet att många upplever att det är svårt att prata om övervikt och obesitas. Stigmatiseringen i samhället av kroppar som bryter mot normen bidrar till osäkerheten. ”Hur ska jag uttrycka mig för att inte kränka?= "Kommer inte barn som är större än normen att känna sig utpekade?” =”Bidrar det inte till ätstörningar om vi pratar om det?” tillhör vanliga frågor. Men det viktiga är att börja prata om det.
 
Genom att undvika ämnet står vi still, men genom att tala om det förgivettagna, fördomarna och öka kunskapen om att obesitas/fetma är en kronisk sjukdom lär vi barn att kroppar är olika och att det är i sin ordning. Materialet syftar till att förebygga stigmatisering och fördomar och förmedla att hälsa och välmående är mycket mer än bara storleken på en persons kropp. Ladda ned Du räknas: metodmaterial för grundskola längre ned på sidan.

Vi har samlat information som är faktagranskad och ligger i linje med sjukvårdens rekommendationer. Du hittar även aktuell forskning, intressanta debattartiklar och annat som kan vara intressant för en fördjupning inom ämnet.

Vi har valt att dela in fallen i tre delar, låg-, mellan- och hög-stadiet. Du känner din klass bäst så titta även gärna på övriga case, då vissa fungerar lika bra, eller bättre i svårighetsgrad för dina elever. Vi föreslår att du delar upp eleverna i mindre grupper, två eller tre personer i varje. Casen består av olika händelseförlopp, där eleverna tillsammans med lärarna få samtala om hur det är att vara en bra kompis och hur vi tillsammans kan motverka kränkande behandling kopplat till vikt och storlek. Materialet går sedan över till en övning "sant eller falskt" där en tillsammans med eleverna reflekterar kring rörelse, sömn och hälsa.

Bidragets syfte

Materialet tar avstamp i synen på hälsa som helhetsbegrepp vilket innebär att både psykiska, fysiska och sociala faktorer påverkar hur våra barn mår. Vi vet av erfarenhet att ökad kunskap kan minska viktmobbning och utanförskap, men också verka förebyggande i förhållande till ohälsa. Med det här materialet får du som vuxen vägledning i att prata om övervikt och obesitas/fetma på ett respektfullt och icke-dömande sätt med dina elever. På hobs.se har du även tillgång till ett forum där en kan ventilera frågor som uppkommer kring ämnet med annan skolpersonal. 

 

Helhetssyn på hälsa
HOBS är en ideell organisation som brinner för allas rätt att mötas med respekt i samhället och vi ser på hälsa som ett helhetsbegrepp som består av fysiska, psykiska och sociala faktorer. Denna syn ligger till grund för hela metodmaterialet och allt som finns samlat i zonen. Vi arbetar med frågor som rör övervikt och obesitas/fetma, men en god hälsa beror på långt fler faktorer än bara storleken på våra kroppar. Vi hoppas att du vill hjälpa oss att förmedla detta till dina elever.

 

Kursen om bemötande och informationsfilmen ”Nolltolerans mot viktstigma” är finansierade av projektmedel från Arvsfonden.

Du räknas: metodmaterialet för grundskolan finansieras av projektmedel från Arvsfonden.

 

Mer information på www.hobs.se/duraknas.se

Metodmaterialet- Du räknas!
Diskussionsforum- Du räknas