07 apr 2021

Pep-rapporten 2021 - Coronapandemin har påverkat våra barns hälsa negativt

Varje år ger Generation Pep ut Pep-rapporten, en årlig temperaturmätare på barn och ungas fysiska hälsa. Över 8000 barn i åldern 4-17 år har fått svara på frågor om sina levnadsvanor. Nu är Pep-rapporten för 2021 släppt och i årets rapport framgår att den pågående coronapandemin har påverkat barn och ungas mående negativt. Rapporten visar också att ”livsstilspandemin” – där vi under lång tid blivit allt mer inaktiva och äter för lite av det kroppen behöver – inte tenderar att avstanna.

I Pep-rapporten 2021 kan vi bland annat se att:

  • 1 av 5 barn svarar att de rört sig mindre under pandemin och nästan 1 av 3 svarar att de har haft mer skärmtid under pandemin. Bland gymnasieungdomarna upplever 3 av 10 att de varit mindre fysiskt aktiva.
  • Endast 2 av 10 barn når den rekommenderade mängden fysisk aktivitet. Flickor når rekommendationen i lägre utsträckning än pojkar, redan ifrån sju års ålder är flickor mindre aktiva.  
  • 1 av 10 barn har fem timmar eller mer stillasittande skärmtid. Tonåringarna har mest skärmtid - 30 procent spenderar fem timmar eller mer framför skärmen utanför skoltid .
  • 44 procent av tonåringarna sover mindre än de rekommenderade 8-9 timmar per dygn. 
  • Endast 1 av 10 barn lever hälsosamt, det vill säga att de både rör på sig i den utsträckning de behöver samt äter tillräckligt av det som kroppen mår bra av.  

Pep-rapporten 2021 visar likt tidigare år att endast två av tio barn och unga når upp till Världshälsoorganisationens rekommendationer kring fysisk aktivitet om i genomsnitt 60 minuter per dag. Allra värst ser det ut bland de äldre barnen. Det är också tonåringarna som blivit mest inaktiva under pandemin då deras idrottsaktiviteter ställdes in och  gymnasieungdomar har haft digital undervisning en stor del av läsåret. Detta innebär att många tonåringar kan ha spenderat hela dagar stillasittandes under lektionstid för att sedan fortsätta med stillasittandet på sin fritid i form av datorspel, tv-tittande eller surfande.

Lyfter vi blicken och tittar bortom coronapandemin så har vi under de tre senaste åren kunnat se en utveckling där allt fler ungdomar uppger att de har en stillasittande skärmtid på över 5 timmar eller mer varje dag utanför lektionstid. I årets Pep-rapport kunde vi se att så många som en tredjedel av alla tonåringar satt stilla framför en skärm fem timmar eller mer.

När pandemin är över kommer vi som samhälle att behöva kraftsamla och sätta in resurser som både motiverar och möjliggör att barn och unga kommer i rörelse igen, och helst mer än tidigare. Det vi ser är nämligen en livsstilspandemi som riskerar att få liknande, eller än värre, följder än coronapandemin. En hel generations välmående står på spel, och nu är det dags att agera.

Läs rapporten i sin helhet här.

Ta del av all data från undersökningen här.

Om Pep-rapporten 2021

Pep-rapporten är en enkätundersökning om hur mycket svenska barn och ungdomar i åldrarna 4–17 år rör på sig, vad de äter och hur dessa faktorer runt omkring barnen hänger samman med levnadsvanorna. Bakom undersökningen står Generation Pep och Pep-rapporten 2021 genomförs med stöd av Hjärt-Lungfonden. SOM-institutet vid Göteborgs Universitet har genomfört undersökningen. I rapporten sammanfattas de viktigaste insikterna från undersökningen som genomfördes under september till december 2020.