Forskningsstudie: Fysisk aktivitet för hälsosamma hjärnfunktioner bland skolungdomar

Forskningsprojektet "Fysisk aktivitet för hälsosamma hjärnfunktioner bland skolungdomar" ska ge ny, användbar kunskap om sambanden mellan fysisk aktivitet och kost för att främja hälsosamma hjärnfunktioner ur ett fysiologiskt, organisatoriskt och pedagogiskt perspektiv.

Tidigare forskning har visat att fysisk aktivitet kan ha en positiv inverkan på skolelevers psykiska hälsa och prestationsförmåga. Kunskapen är dock otillräcklig såväl när det gäller vilka komponenter av elevers rörelsemönster som är viktiga och vilken inverkan kosten har, som när det gäller hur rörelseaktiviteter långsiktigt kan främjas på skolor.

Forskningsprojektet är ett fyraårigt projekt och inbegriper tre delstudier: i delstudie ett kartläggs elevers (årskurs 7) rörelsevanor och livssituation; i delstudie två undersöks inverkan av fysisk aktivitet i olika former på specifika hjärnfunktioner; och i delstudie tre undersöks möjligheten att omsätta kunskaper från delstudie 1 och 2 i skolans organisation så att fysisk aktivitet som främjar hälsosamma hjärnfunktioner blir integrerade aktiviteter under hela skoldagen. 

Forskningsprojektet är tvärvetenskapligt, vilket innebär att forskare i olika vetenskapliga discipliner medverkar i forskningsstudien. I studien ingår 1142 deltagare från 63 klasser och 34 skolor. Skolorna representerar 9 olika län och 22 kommuner i Sverige.

De deltagande parternas motiv

För GIH ger det aktuella projektet möjlighet att stärka samhällsrelevansen i forskning om hälsofrämjande arbete bland barn och ungdomar. Genom att utveckla forskningsfrågorna i dialog med parterna och genom att samproducera kunskap med företag och andra organisationer med samhällsövergripande räckvidd stärks forskningsresultatens tillämplighet. Omfattande och resurskrävande forskningsfrågor som kan bidra till ny värdefull och applicerbar kunskap blir genom samarbetet möjligt, i fallet med föreliggande projekt, särskilt i skolsammanhang. För företagen handlar motiven om möjligheter att utveckla nya tjänster och produkter inom en tillväxtmarknad, nationellt såväl som internationellt, utifrån ny kunskap om hälsofrämjande bland barn och ungdomar. För KfS och Generation Pep handlar motiven om ökade möjligheter att arbeta hälsofrämjande för barn och ungdomar, särskilt i skolsammanhang.

Kunskap- och kompetensstiftelsens (KKS) uppdrag

Kunskap- och kompetensstiftelsen är en statlig stiftelse med uppdraget att stärka tillväxten i svenskt näringsliv genom vetenskaplig kunskapsutveckling i samproduktion mellan svenska företag och svenska högskolor/universitet.  

Läs mer om "Fysisk aktivitet för hälsosamma hjärnfunktioner bland skolungdomar" här!

Aktörer bakom

Forskningsprojektet samfinansieras av:

KK-stiftelsen
Coop AB
Skanska
IKEA
Generation Pep
Skandia
Konsumentföreningen Stockholm
GIH