31 mar 2020

Pep-rapporten 2020: 86 % av barn i Sverige lever ohälsosamt

För andra året släpps idag Pep-rapporten 2020, en av de mest heltäckande granskningarna av barn och ungas hälsa i Sverige. Rapporten visar att endast 14 procent av de barn och ungdomar som ingått i studien rör på sig i den utsträckning de behöver, samt äter tillräckligt mycket av det som kroppen mår bra av. Vi vet att hälsosamma levnadsvanor på sikt minskar risken för en rad sjukdomar som hjärt-kärlsjukdomar och diabetes typ 2, samt att det har en positiv och stärkande effekt på vårt immunförsvar, därför behöver samhället ta dessa siffror på stort allvar.

I Pep-rapporten 2020 märks bland annat att:

 • Endast 2 av 10 barn når den rekommenderade mängden fysisk aktivitet. Tonårstjejer är den grupp där lägst andel når rekommendationen.
 • Stillasittande skärmtid är fortsatt väldigt vanligt, inte minst bland tonåringarna. Nästan var fjärde tonåring har angett att de sitter stilla framför en skärm i fem timmar eller mer.
 • Vuxna är viktiga förebilder för såväl fysisk aktivitet som matvanor. Barn vars vårdnadshavare själva inte rör på sig är i större utsträckning inaktiva.
 • Endast 14 procent av de barn som ingår i studien rör på sig i den utsträckning de behöver samt äter tillräckligt av det som kroppen mår bra av.
 • I resultatet syns inga förbättringar i huvudsakliga frågor sedan förra årets undersökning.

I undersökningen har över 9000 barn och ungdomar i åldrarna 4-17 år svarat på frågor om hur de tränar och rör på sig, vad de äter och hur faktorer runt omkring barnen hänger samman med levnadsvanorna. Bakom undersökningen står Generation Pep och studien genomförs med stöd av Hjärt-Lungfonden. SOM-institutet vid Göteborgs Universitet har genomfört undersökningen. I arbetet med rapporten har även en rad forskare och experter deltagit i en rådgivargrupp.

Att barn och unga ska ha lika möjligheter till god hälsa är en av artiklarna i Barnkonventionen. Men Pep-rapporten 2020 visar att det ofta är föräldrarnas storlek på plånboken som avgör om barnen har möjlighet att vara fysiskt aktiva på sin fritid. Av barn till låginkomsttagare är det 56 procent som deltar i någon form av fysisk aktivitet på sin fritid, medan samma siffra för barn till höginkomsttagare är hela 85 procent. Även andra studier har sett samma mönster, där en högre socioekonomisk klass har inneburit ökat deltagande i idrottsförening.

”Pep-rapporten 2020 visar tydligt att alla barn och ungdomar inte har samma möjligheter att vara fysiskt aktiva eller leva ett hälsosamt liv. Vi ser att socioekonomiska faktorer och kön har en stor inverkan på barns levnadsvanor. Det innebär att grupper av barn idag riskerar att halka efter och att hälsoklyftorna ökar i samhället”, säger Carolina Klüft, verksamhetschef på Generation Pep.

Rapporten visar även att socioekonomi påverkar vad barn och unga äter. Exempelvis når barn och unga vars vårdnadshavare har en hög inkomst i större utsträckning rekommendationen kring fisk, samtidigt som de även äter frukt och bär varje dag i större utsträckning. Studien visar även på ett samband mellan inkomstnivå och om en ätit grönsaker veckans alla dagar.

Pep-rapporten är en årligen återkommande undersökning sedan starten 2019.

”Pep-rapporten är den enda regelbundet återkommande studien som tittar på en sådan bredd av frågor och ålder. Detta är otroligt viktigt för att vi dels ska få en klarare bild av hur situationen kring barn och ungas fysiska hälsa, men dels för att vi ska kunna följa utvecklingen, säger Marie Löf, forskningshuvudman för Pep-rapporten 2020.

Men dålig hälsa drabbar inte bara individen. Även samhällskostnaderna är stora.

”Ohälsosamma levnadsvanor kostar samhället miljardbelopp varje år, men störst är såklart kostnaden för individen. Hälsosamma levnadsvanor är ett bra skydd mot många sjukdomar som hjärt-kärlsjukdomar, olika cancerformer och diabetes typ 2, men vi vet också att immunförsvaret påverkas positivt om vi har bra kondition exempelvis. Lever vi hälsosamt så har vi ett bättre skydd mot sjukdomar. Därför är det viktigt att samhället agerar för att jobba förebyggande för barn och ungas hälsa för att säkerställa att vi får en bättre folkhälsa och är bättre rustade för framtiden”, säger Carolina Klüft, verksamhetschef för Generation Pep.

Rapporten i sin helhet kan du ta del av här.

RÅDGIVARGRUPP TILL PEP-RAPPORTEN 2020

 • Marie Löf, Karolinska Institutet (Forskningshuvudman)
 • Gisela Nyberg, Gymnastik- och idrottshögskolan och Karolinska Institutet
 • Pia Lindeskog, Folkhälsomyndigheten
 • Anna-Karin Lindroos, Livsmedelsverket
 • Anders Raustorp, Göteborgs Universitet
 • Magnus Lindwall, Göteborgs Universitet
 • Anette Jansson, Hjärt-Lungfonden

För ytterligare information, kontakta:

Emma Blomdahl Wahlberg, kommunikationsansvarig Generation Pep, telefon 070-64 94 690, emma@generationpep.se.

Undersökningen har genomförts med stöd av Hjärt-Lungfonden.