Prevention Barnfetma

Prevention Barnfetma är ett nationellt initiativ som har som syfte att förebygga övervikt och fetma bland barn 0-6 år i Sverige och därmed bidra till att minska psykisk ohälsa, utveckling av diabetes typ 2 och hjärt-kärlsjukdomar.

Tillsammans med individen, hälso- och sjukvården, akademin och näringslivet arbetar projektet för visionen noll barnfetma vid skolstart 2030. Det görs genom den breda förankringen som projektet har bestående av 24 formella parter och ett nätverk av aktörer. Alla fem arbetspaket drivs nationellt och lösningarna är nationellt skalbara.

Prevention barnfetma utgör ett första nationellt mission-orienterat case med fokus på förebyggande hälsoinsatser och systemtransformation ur ett Fris-risk-sjuk-perspektiv.

Projektet är uppdelat i fem arbetspaket:

 • Nationell koordinering (NK)
  Arbetspaketet arbetar med strategisk inriktning, koordinering och ledning av det nationella projektet för att säkerställa samverkan. Ansvara för kommunikation, ekonomi och internationalisering.
 • Best Practice (BP)
  Arbetspaketet kartlägger och utvecklar de framgångsrika, evidensbaserade insatser som finns för att arbeta med barn som lever med fetma och övervikt. Detta för att nå en gemensam syn på vad som borde genomföras för att förebygga barnfetma i Sverige.
 • Grand Challenge (GC)
  År 2021 genomförs en nationell idétävling, en Grand Challenge, med målsättningen att generera systemförändrande lösningar som förflyttar oss mot visionen om Noll Barnfetma vid skolstart 2030.
 • Mätning, Uppföljning och Datahantering (MUD)
  Arbetspaketet tar fram termer och dataanalys för arbetet med att förebygga av barnfetma. På så sätt underlättas digitala arbetssätt.
 • Incitament, Ersättningsmodeller och Affärsmodeller (IEA)
  Hur ska förebyggande hälsoarbete bli en ekonomiskt hållbar affär?

Läs mer om initiativet Prevention Barnfetma på SWElifes hemsida.

Aktörer bakom

Swelife
Barnhälsovårdsenheten i Stockholms län
Generation Pep
HOBS
ICA
Innovation Skåne
Livsmedelsföretagen
Livsmedelsverket
Lunds universitet – LU Innovation
Novo Nordisk
Region Skåne – Kunskapscentrum barnhälsovård, Regional utveckling
Region Stockholm SLSO – Överviktscentrum
Region Västerbotten – Barnhälsovården
Region Östergötland – Folkhälso- och statistikenheten
RISE – Mobilitet och System, Mätteknik
SAS Institute
Socialstyrelsen – Avdelningen för kunskapstyrning för hälso- och sjukvården, Avdelningen för kunskapsstyrning för socialtjänsten
Stockholms universitet – Institutionen för data- och systemvetenskap
Uppsala universitet – Institutionen för medicinsk cellbiologi
Västra Götalandsregionen – Barnmedicin

Utöver de formella parterna deltar även ca 40 aktörer i projektet.