Certifieringsguide för Generation Pep Skola

Välkommen! Här hittar du information om hur er skola kan arbeta med verktyget på www.pepskola.se och bli en certifierad Generation Pep Skola.

Certifieringsguide för Generation Pep Skola

När ni arbetar med verktyget www.pepskola.se har er skola möjlighet att bli en certifierad Generation Pep Skola. Att bli certifierad som en Generation Pep Skola innebär att er skola har nått alla mål ni satt för att skapa och säkerställa möjligheterna till fysisk aktivitet och hälsosamma matvanor under skoldagen. Läs mer om stegen här nedan.

 

Generation Pep Skola badges 2021-2023

 

I enlighet med läroplanen och med stöd i forskning, bör skolan sträva efter att skapa förutsättningar för fysiskt hälsosamma elever. Det gynnar såväl den enskilda eleven som lärandet. Att arbeta med det evidensbaserade verktyget Generation Pep Skola innebär att hela skolan på ett systematiskt sätt arbetar för att fysisk aktivitet och hälsosamma matvanor ska vara en naturlig del av skoldagen för alla elever.

Så går det till

Arbetet mot att bli en certifierad Generation Pep Skola kan se olika ut för olika årskullar och skolverksamheter. Genom att arbeta i team och fylla i handlingsplaner på www.pepskola.se underlättar ni ert arbete. När ni sedan ansöker om att bli certifierade utvärderas ert arbete utifrån hela skolan.

Steg 1

Börja med att registrera er skola på www.pepskola.se under ”Bli en Generation Pep Skola!” och svarar på frågor för att skatta ert nuläge inom Pep Skolas sex olika områden. Via ett mail får du en unik Pep Skola-länk där all information sparas. Spara denna länk på en säker plats och dela med kollegor om ni arbetar i ett team.

I mailet får du även tillgång till ett startkit med filmer, tips och printbara affischer m.m.

Steg 2

Steg två handlar om att undersöka var er skola befinner sig idag utifrån de sex olika områdena på Pep Skola. För varje område finns en handlingsplan att fylla i. Genom att besvara ett antal påståenden får ni veta var er skola befinner sig idag, som sedan resulterar i dels en skattning av ert nuläge inom de specifika områdena, samt en övergripande skattning av skolans nuläge. När ni har lyckats skatta er högt i nuläget inom ett område får ni en belöning.

När ni klarat ett område tar ni er an nästa, tills ni nått belöningar för alla områden.

Steg 3

När ni har skattat er högst inom alla sex områden är er skola är på god väg att bli en certifierad Generation Pep Skola. För att bli en certifierad Generation Pep skola krävs det att hela skolan kan skattas högst inom samtliga områden, samt att handlingsplanerna på er unika länk är ifyllda på samtliga områden. Då får ni tillgång till en enkät på er unika länk, som ska fyllas i och skrivas under av skolans rektor. Generation Pep går igenom alla ansökningar enligt certifieringsprocessen två gånger per år. Detta sker i december och maj månad och vi strävar efter att ge skolor som ansökt besked innan julledigheten respektive sommarledigheten. En certifiering gäller därefter i 1 år.

Glöm inte att förnya er certifiering årligen!

Har er skola redan en certifiering och fortsatt ert arbete kan ni förnya er certifiering nästkommande år. I november varje år skickar vi ut ett mail till samtliga certifierade skolor med en länk till en enkät där skolan bekräftar sitt fortsatta arbete. Därefter granskas skolornas handlingsplaner på nytt.

Kriterier för att bli certifierad

Nedan hittar du samtliga kriterier er skola behöver uppfylla för att bli en certifierad Generation Pep Skola. Dessa kriterier speglar den enkät som er rektor ska besvara och skriva under inför er certifiering.

Kriterier för att bli en certifierad Generation Pep Skola.pdf

Generation Pep Skola Flagg

Generation Pep Skola-flaggan delas ut till certifierade Generation Pep Skolor som en symbol för deras goda arbete för att skapa aktiva och hälsosamma skoldagar. En skola som har hissat en Generation Pep Skola flagga har arbetat systematiskt med sitt hälsoarbete, och gått igenom Generation Pep Skolas certifieringsprocess. De första flaggorna delades ut år 2021 och är giltiga för det år skolan blivit certifierad, vilket signaleras med den digitala badge skolorna får att sätta på sin hemsida. Av miljövänliga skäl kan samma flagga hissas under flera år, om skolan blivit certifierad som en Generation Pep Skola de efterföljande åren.

För att uppmärksamma det fantastiska arbete som sker för barn och ungas hälsa ute på Sveriges skolor firar vi under maj månad de skolor som blivit certifierade Generation Pep Skolor. Då hoppas vi att alla certifierade Generation Pep Skolor vill hissa sina flaggor med oss och skapa en peppig dag, vecka eller hel månad, fylld av extra mycket rörelseglädje. Vill er skola ha inspiration för hur ni kan fira och uppmärksamma ert arbete? Ta hjälp av vårt verktyg Pep Dag.