Certifieringsguide för Generation Pep Skola

Välkommen! Här hittar du information om hur er skola kan arbeta med verktyget på www.pepskola.se och bli en certifierad Generation Pep Skola.

Certifieringsguide för Generation Pep Skola

Välkommen! Här hittar du information om hur er skola kan arbeta med verktyget på www.pepskola.se och bli en certifierad Generation Pep Skola.

När ni arbetar med verktyget www.pepskola.se har er skola möjlighet att bli en certifierad Generation Pep Skola. Att bli certifierad som en Generation Pep Skola innebär att er skola har nått alla mål ni satt för att skapa och säkerställa möjligheterna till fysisk aktivitet och hälsosamma matvanor under skoldagen. Läs mer om stegen här nedan.

Generation Pep Skola badges 2021-2023

 

I enlighet med läroplanen och med stöd i forskning, bör skolan sträva efter att skapa förutsättningar för fysiskt hälsosamma elever. Det gynnar såväl den enskilda eleven som lärandet. Att arbeta med det evidensbaserade verktyget Generation Pep Skola innebär att hela skolan på ett systematiskt sätt arbetar för att fysisk aktivitet och hälsosamma matvanor ska vara en naturlig del av skoldagen för alla elever.

Så går det till

Arbetet mot att bli en certifierad Generation Pep Skola kan se olika ut för olika årskullar och skolverksamheter. Genom att arbeta i team och fylla i handlingsplaner på www.pepskola.se underlättar ni ert arbete. När ni sedan ansöker om att bli certifierade utvärderas ert arbete utifrån hela skolan.

Steg 1

Börja med att registrera er skola på www.pepskola.se under ”Bli en Generation Pep Skola!” och svarar på frågor för att skatta ert nuläge inom sex olika områden. Via ett mail får du en unik Pep Skola länk där all information sparas. Spara denna länk på en säker plats och dela med kollegor om ni arbetar i ett team.

I mailet får du även tillgång till ett startkit med filmer, tips och printbara affischer m.m.

Steg 2

I steg två handlar det om att undersöka var skolan befinner sig idag utifrån de sex olika områdena. För varje område finns en handlingsplan att fylla i. Genom att besvara ett antal påståenden får ni veta var er skola befinner sig idag. När ni har lyckats skatta er högt i nuläget inom ett område får ni en belöning.

När ni klarat ett område tar ni er an nästa, tills ni nått belöningar för alla områden.

Steg 3

När ni har lyckats skatta er högst på frågorna under nuläge i handlingsplanerna för alla sex områden är er skola är på god väg att bli en certifierad Generation Pep Skola. För att bli en certifierad Generation Pep skola krävs att hela skolan kan skattas högst inom samtliga områden, samt att nuläge finns beskrivet med text i handlingsplanerna för samtliga områden på er unika Pep Skola länk. En granskningsprocess av dessa handlingsplaner sker innan skolor blir certifierade. När ni känner er redo kan ni ansöka om att bli en certifierad Generation Pep Skola, då kontaktar ni oss på certifiering@generationpep.se. En certifiering är giltig för ett år och måste förnyas årligen.

Ladda ner informationen som PDF

I nedan nedladdningsbart dokument följer en guide i tre steg för hur er skola kan bli en certifierad Generation Pep Skola steg för steg.

Certifieringsguide Generation Pep Skola.pdf

Glöm inte att förnya er certifiering årligen

För er skolor som redan blivit certifierade, glöm inte att förnya er certifiering årligen. Detta kan ni göra genom två olika alternativ:

Alternativ 1

Fyll på med mer information i handlingsplanerna via er unika länk som ni skapat tidigare år. Specificera gärna då de nya tilläggen med nytt för ”år X/månad X” och fyll sedan på med information och maila certifiering@generationpep.se när det är gjort. Obs! Tänk på att om ni tar bort text i handlingsplanerna går det inte att återfå, så fyll på med mer information enligt ovan/skriv ut/skapa en ny länk enligt alternativ 2 om ni önskar behålla och följa er utveckling över tid.

Alternativ 2

Om ni har gjort många nya förändringar eller önskar skapa handlingsplaner år för år, går det också bra att skapa en ny länk genom att registrera er på nytt via www.pepskola.se's startsida. Skatta er på nytt och fyll i handlingsplanerna, maila sedan certifiering@generationpep.se. På så sätt kan ni även spara era unika länkar och följa utvecklingen i era handlingsplaner över tid.

För att vara med i certifieringsprocessen behöver ni maila oss innan 20 oktober. Vi kommer vid behov återkomma till er och be om kompletterande uppgifter och ni meddelas till årsskiftet om ni blivit en certifierad Generation Pep Skola för kommande år.

För skolor som blivit certifierade tidigare år väntar ett nytt diplom, men ni behåller flaggan som gäller några år framåt innan den byter färg.

Se hur andra skolor arbetat

Söker du inspiration på hur andra skolor arbetat med fysisk aktivitet och hälsosamma matvanor? Här kan ni se handlingsplaner av redan certifierade Generation Pep Skolor.

Ta del av handlingsplanerna här.

Generation Pep Skola Flagg

Generation Pep Skola-flaggan delas ut till certifierade Generation Pep Skolor som en symbol för deras goda arbete för att skapa aktiva och hälsosamma skoldagar. En skola som har hissat en Generation Pep Skola flagga har arbetat systematiskt med sitt hälsoarbete, och gått igenom Generation Pep Skolas certifieringsprocess. De första flaggorna delades ut år 2021 och är giltiga för det år skolan blivit certifierad, vilket signaleras med den digitala badge skolorna får att sätta på sin hemsida. Av miljövänliga själ kan samma flagga hissas under en treårsperiod, om skolan blivit certifierad som en Generation Pep Skola de efterföljande åren. Därefter byter flaggan färg var tredje år, för att skapa trovärdighet till det viktiga arbete skolan gör och visa på att skolans fortsatta arbete lett dem till en förnyelse av deras certifiering.

För att uppmärksamma det fantastiska arbete som sker för barn och ungas hälsa ute på Sveriges skolor firar vi under maj månad de skolor som blivit certifierade Generation Pep Skolor. Då hoppas vi att alla certifierade Generation Pep Skolor vill hissa sina flaggor med oss och skapa en peppig dag, vecka eller hel månad, fylld av extra mycket rörelseglädje. Vill er skola ha inspiration för hur ni kan fira och uppmärksamma ert arbete? Ta hjälp av vårt verktyg Pep Dag.

Flaggans färg i årtal

2021-2024 - Blå