17 aug 2021

Ny satsning ska inspirera gymnasieskolor att införa mer rörelse

Tillsammans med en rad myndigheter och organisationer har Generation Pep varit med och tagit fram en satsning riktad mot främst gymnasieskolan, där målet är att alla gymnasieelever ska få daglig fysisk aktivitet. Denna kraftsamling är ett sätt att återbetala den aktivitetsskuld som den svenska gymnasieskolan har gentemot eleverna som haft stor del av det tidigare läsåret som distansundervisning.

Vi på Generation Pep vet att fördelarna av fysisk aktivitet är många, vi vet också att alldeles för stor del av våra ungdomar idag rör på sig för lite. Skolan har en viktig roll i att främja allas hälsa och att erbjuda fysisk aktivitet, detta har varit en utmaning under pandemitiden. Därför var det självklart för oss att vara med i den kraftsamling som en rad myndigheter och organisationer nu ställer sig bakom, för att kickstarta gymnasieelevers hälsa. Ni kan läsa mer om kraftsamlingen på https://framjafys.se/kraftsamling-for-ungas-halsa/

Vi har intervjuat Sveriges Elevkårers ordförande Josefine Fälth samt ordförande för Elevernas Riksförbund Jennie Gustavsson, som båda också är med i arbetet för att höra om varför de och deras medlemmar, eleverna själva, tycker att denna satsning är viktig.

Josefine Fälth, ordförande för Sveriges Elevkårer

Josefine Fälth, ordförande för Sveriges Elevkårer

Varför ville ni vara med i kraftsamlingen kring mer fysisk aktivitet på gymnasieskolor?

Fysisk aktivitet är inte självklart hos alla elever och förutsättningarna att utöva fysisk aktivitet är inte likvärdig. Därför tror vi att det är bra att olika aktörer inom skolväsendet går ihop för att kraftsamla kring fysisk aktivitet och att det blir en enkel del av skoldagen. Fysisk aktivitet förbygger det psykiska måendet vilket i sin tur skapar helt andra förutsättningar för eleverna att klara av skolan på ett likvärdigt sätt. Fysisk och psykisk hälsa är även en stor fråga för Sveriges Elevkårers medlemmar vilket utger en självklar anledning till att vi vill vara med i kraftsamlingen för mer fysisk aktivitet i gymnasieskolan.

Vilka utmaningar står gymnasieskolan nu när skolan kan ske mer som vanligt?

Öppningen av skolan kommer att ta längre tid än att stänga den. Året som har varit på distans har präglat gymnasieungdomarna på många olika sätt. Sveriges Elevkårer kan i sina undersökningar från 2020 visa att gymnasieungdomarna mår sämre till följd av distansundervisningen. Gymnasieskolan kommer behöva mycket resurser inför hösten när det psykiska och fysiska måendet ska sättas i fokus och kunskaper som har gått förlorade under distansundervisningen, ska tas igen. Eleverna har inte fått samma undervisning under pandemiåret som de fått under den vanliga klassrumsundervisningen.

Vad har era medlemmar rapporterat varit den största utmaningen under pandemin?

Sveriges Elevkårer gjorde två undersökningar under distansundervisningen som kom som en följd av pandemin. Undersökningarna visar att den psykiska ohälsan ökar och redan under hösten 2020 vittnade varannan elev att de mår sämre till följd av pandemin. Den psykiska måendet spiller över på elevernas chanser att klara av sin utbildning. Eleverna har även uppgett att deras psykiska hälsa beror mycket på stress och press inför framtiden då betyg och undervisningen har varit rättsosäkra.

Den fysiska hälsan förebygger psykisk ohälsa och ger i sin tur större möjligheter för eleverna att kunna klara av sina studier. Idag är det allt för många elever som lider av psykisk ohälsa och som spelar över på skolresultaten.

Hur tror ni att ökad fysisk aktivitet i gymnasieskolan kan påverka eleverna?

Fysisk aktivitet har i forskning visat att elevernas mående förbättras och den psykiska ohälsan förebyggs. När den psykiska ohälsan förebyggs kan eleverna få rätt verktyg att klara av sin skolgång.

Vad vill ni säga till alla elever – varför ska de kräva mer fysisk aktivitet av sin skola?

Fysisk aktivitet är avgörande för elevernas möjlighet att klara av sin skolgång och för att främja en god hälsa. Forskning visar tydligt på att din koncentration och förmåga att klara av din skolgång förbättras av fysisk aktivitet. Det är även tydligt att flera elever inte har möjligheten till fysisk aktivitet hemma eftersom förutsättningarna och behoven är olika. Där kan skolan möjliggöra en likvärdig möjlighet för elever att få ta del av fysisk aktivitet varje dag på ett lättsamt och roligt sätt.

Jennie Gustavsson, förbundsordförande Elevernas Riksförbund

Jennie Gustavsson, förbundsordförande Elevernas Riksförbund

Varför ville ni vara med i kraftsamlingen kring mer fysisk aktivitet på gymnasieskolor?

Fysisk aktivitet kan och behöver se ut på många olika sätt. Denna kraftsamling kan både väcka ett intresse för unga och skapa möjligheter för dem att börja röra sig mer utifrån sina egna förutsättningar. Att under skoldagen få ta en paus och umgås med andra är viktigt för den mentala hälsan. Att ta en promenad tillsammans kan vara ett perfekt tillfälle att vila huvudet från lektioner, krav och teknik samtidigt som man får sträcka på benen och bara får vara tillsammans.

Hur tror ni att gymnasieelevers hälsa påverkats av pandemin?

Många unga har varit hemma mycket, haft mindre sociala kontakter och suttit mer stilla. Fritids- och idrottsaktiviteter har ställts in vilket påverkat den psykiska och fysiska hälsan. Sen vet vi att vissa har påverkats positivt av att slippa bli jämförd med andra.

Vilka vinster finns med mer fysisk aktivitet inom skolan?

Vi ser flera vinster med att mer fysisk aktivitet integreras i skolan, även utanför ämnet idrott och hälsa. Det är bra att elever får utföra fysisk aktivitet under skoltid utan att bli betygsatta, jämförda med klasskompisar eller behöva prestera. En sänkt tröskel är väsentligt om alla ska få in rörelse som naturlig del av sin vardag. Att röra sig mer under dagen kan också minska de koncentrationssvårigheter som vi vet att många elever upplever.

Vad vill ni säga till alla elever – varför ska de kräva mer fysisk aktivitet av sin skola?

Forskning visar att fysisk aktivitet, mental återhämtning och att mötas ansikte mot ansikte reducerar stress och gör att vi mår bättre. Din skola ska ge dig bra förutsättningar för att må bra och utvecklas och du har rätt att ha inflytande över din skoltid.

Mer om kraftsamlingen

Som aktörer i denna satsning ingår Folkhälsomyndigheten, Skolverket, SKR, Regeringens kommitté för främjandet av ökad fysisk aktivitet, Friskolornas riksförbund, Elevernas Riksförbund, Sveriges Elevkårer och Generation Pep.

Tillsammans uppmuntrar vi gymnasieskolor att ta chansen att etablera nya vanor och arbetsformer för fysisk aktivitet för att stärka folkhälsan. Under höstterminen inviteras gymnasieskolor att erbjuda elever fysisk aktivitet varje skoldag. Som stöd för genomförandet kommer Regeringens kommitté för främjandet av ökad fysisk aktivitet ta fram en vägledning med hjälp och inspiration till skolledare.

Läs mer på www.framjafys.se.

Läs om hur er grundskola kan få stöd i det systematiska hälsoarbete på er skola på www.pepskola.se.