Pep Skola

Pep Skola ger skolor stöd i arbetet med att införa mer fysisk aktivitet och hälsosamma matvanor under skoldagen. På pepskola.se får skolor på ett systematiskt sätt stöd i att kartlägga, planera och följa upp sitt arbete samt en inspirationsbank med konkreta exempel på verktyg för arbetet. Verktygen är utvecklade i samarbete med skolor och forskare.

Generation Pep har sedan 2018 stöttat skolor som metodiskt och aktivt vill arbeta för att främja barn och ungas fysiska aktivitet och hälsosamma matvanor. Hundratals grundskolor över hela Sverige har valt att arbeta med det kostnadsfria digitala metodstödet Generation Pep Skola för att förbättra sina elevers hälsa.

I Generation Pep Skola kan skolor få stöd och tips på allt ifrån näringsriktiga skolmåltider till aktiva i raster. För varje avklarat område finns möjlighet till belöningar och om arbetet innefattar alla sex områden för alla elever på skolan väntar bland annat ett diplom från Generation Pep signerat Carolina Klüft och Prins Daniel, samt att skolan får möjlighet att certifiera sig som en Generation Pep Skola.

Skolan är en unik arena för att nå alla barn och unga

Vi rör på oss för lite och äter för dåligt. Det låter kanske inte så farligt, men i själva verket utgör den kombinationen idag en av världens största hälsofaror. Andelen barn som når den rekommenderade mängden fysisk aktivitet, 60 minuter per dag, är liten. Färre än ett barn av tio får i sig den rekommenderade mängden grönsaker, frukt och bär, som är 500 gram per dag. Skillnaderna mellan barn som växer upp i olika familjer är också stor – barn till föräldrar med kort utbildning och låg inkomst rör sig mindre och äter sämre än barn till högutbildade. Skolan når alla barn och unga och har därför unika förutsättningar att bidra till en mer jämlik hälsa för alla barn i Sverige.

Fysisk aktivitet och hälsosamma matvanor ger bättre förutsättningar för lärande

Att arbeta med fysisk aktivitet och hälsosamma matvanor i skolan bidrar inte bara till en bättre folkhälsa, det skapar också bättre förutsättningar för lärande. Studier visar att fysisk aktivitet under skoldagen kan bidra till förbättrad koncentrationsförmåga och läsförståelse. Organiserade rastaktiviteter kan minska förekomsten av mobbing och gör det lättare för alla elever att delta. Elever som får i sig näringsriktig skolmat i en trevlig miljö har bättre förutsättningar att delta aktivt i det som händer i övrigt under skoldagen.

Pep Skola utvecklat tillsammans med skolor och forskare

Pep Skola finns för att hjälpa skolor som vill införa mer fysisk aktivitet och hälsosamma matvanor under skoldagen. Verktygen som är gratis är utvecklade av Generation Pep i samarbete med fyra grundskolor i Stockholms stad (Rinkebyskolan, Gärdesskolan, Bäckahagens skola och Kvarnbyskolan) i ett pilotprojekt. Forskare från Gymnastik- och idrottshögskolan (GIH), Karolinska Institutet (KI) och Göteborgs universitet (GU) har följt pilotprojektet och fungerar som rådgivare till skolsatsningen. Följande forskare ingår i Generation Peps rådgivargrupp kopplad till skolan:

Örjan Ekblom, professor i idrottsvetenskap, inriktning Fysisk aktivitet och Hälsa på GIH

Gisela Nyberg, med. dr. och forskare vid Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin och vid Institutionen för folkhälsovetenskap Karolinska institutet

Linus Jonsson, doktorand i idrottsvetenskap Göteborgs Universitet

Andreas Fröberg, Fil. Dr. och lektor i idrottsvetenskap, Institutionen för kost- och idrottsvetenskap, Göteborgs Universitet

Emma Patterson, Institutionen för folkhälsovetenskap Karolinska institutet

Maria Waling, docent vid institutionen för kost- och måltidsvetenskap, Umeå Universitet

Inspiration- och informationsfilmer

Generation Pep har tagit fram inspiration- och informationsfilmer kring fysisk aktivitet och hälsosamma matvanor, filmer som har möjliggjorts i samarbete med Sveriges Centralförening för Idrottens Främjande. Filmerna omfattar de sex områden som kan bidra till evidensbaserad strukturell förändring;

1) Aktiva raster

2) Fysisk aktivitet som en naturlig del av undervisningen

3) Fysisk aktivitet i anslutning till skoldagen

4) Skolmåltiden som ett pedagogiskt verktyg

5) Näringsriktig mat i skolan

6) Trivsamma skolmåltider

Filmerna finns även tillgängligt för alla skolor på https://pepskola.se/

 

SHE - Schools for Health in Europe Network Foundation

Vi är en del av SHE - Schools for Health in Europe Network Foundation.

The overall aim of the Schools for Health in Europe network foundation (SHE) is to improve the health of children and young people in Europe, including reducing health inequalities, through a specific setting focus on schools.

SHE supports its members to further develop and sustain school health promotion in each country. Mer om SHE.

SHE - Schools for health in Europe EU logo