Tillbaka till Inspriationsbanken

Inspiration från fritidsledare

Mörarps skola / Helsingborgs kommun

Kort beskrivning

Mörarps skola har beslutat att starta rastaktiviteter, pulsträning samt aktiviteter efter skoltid inför höstterminen 2019.

 • Varje morgon 08.05 – 08.25 har vi rörelse till musik, detta är schemalagt.
 • På första rasten som vi kallar fruktrasten kan barnen komma till vår rastbod och låna massa redskap som de kan hålla igång.
 • På lunchrasten har vi planerade och styrda aktiviteter.
 • På eftermiddag erbjuder vi alla barn att komma till idrottshallen för att vara med på olika aktiviteter.

Vi är 2 fritidsledare som ansvarar för detta. Vi har även delat upp gården i olika avdelningar som är bemannade med vuxna varje rast.

Flygfoto över skolgården.

Bakgrund

På vilket sätt är verksamheten förankrad i styrdokumenten?

Genom skolans värdegrund och uppdrag! I lgr11, kap 1 kan man läsa att "Skapande arbete och lek är väsentliga delar i det aktiva lärandet. Särskilt under de tidiga skolåren har leken stor betydelse för att eleverna ska tillägna sig kunskaper. Skolan ska sträva efter att erbjuda alla elever daglig fysisk aktivitet inom ramen för hela skoldagen" och “Skolan ska sträva efter att vara en levande social gemenskap som ger trygghet och vilja och lust att lära”.
I kapitel 4 får man veta att ”Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla goda kamratrelationer samt känna tillhörighet och trygghet i elevgruppen. Eleverna ska också ges möjlighet att utveckla och pröva identiteter och uppfattningar i möte och samspel med andra. Undervisningen ska ta tillvara olikheter och mångfald och på så sätt ge eleverna möjlighet att fördjupa sin förståelse för olika sätt att tänka och vara”. Jag anser att våra aktiviteter kommer ha en tydlig koppling till ovanstående utdrag ur läroplanen. En konkret beskrivning av våra mål

Metod

Vad/hur gör vi?

Två fritidsledare planerar och sedan genomför aktiviteter med pedagoger och elever på rasterna. De aktuella lekarna och aktiviteterna är lätta att förstå och det är viktigt att eleverna enkelt ska kunna “komma och gå”. Aktiviteterna ska ses som ett alternativ till elevens fria lek under rasten.

Tidsplanering

Rastaktiviteterna ska genomförs på samtliga raster. Minst 60 minuter fysisk aktivitet rekommenderas varje dag för barn 6-12 år. Aktiviteterna bör inkludera både måttlig och hård aktivitet. Aktiviteterna kan delas upp i flera pass under dagen. De bör vara så allsidiga som möjligt för att ge kondition, muskelstyrka, rörlighet, snabbhet, kortare reaktionstid samt koordination. Vi på Mörarps skola kommer satsa på detta med start HT 2019.

Så här tänker vi 60 minuter fysiskt aktivitet om dagen:

 • 20 minuter morgongympa / pulsträning
 • 20 minuter fruktrasten
 • 30 minuter lunchrasten
 • 30 min aktiviteter på eftermiddag / 3ggr i veckan

Schema över aktiviter under en skolvecka.

Schema över aktiviteter under lunchrasten under en skolvecka.

Följ oss gärna!
Instagram: morarpsskola
Snapchat: morarpsskola
Tik Tok: morarpsskola

Där lägger vi upp dagligen bilder och videoklipp på alla våra rastaktiviteter, pulsträning samt aktiviteter på eftermiddag.

Bidragets syfte

Alla elever ska på något sätt vara fysiskt aktiva 60 minuter per dag under skoltid. Rörelseglädje och fantasifull lek som leder till att barnen blir mer fysiskt aktiva varje dag.

Syftet är att:

 • Eliminera utanförskap
 • Öka den fysiska aktiviteten
 • Öka elevernas förståelse för regler, turtagning och samspel med andra
 • Ge eleverna fler redskap till att kunna initiera egen lek
 • Minska konflikter på rasten

Instagram: morarpsskola