Kort beskrivning

SISUs utbildningswebb har målet att bidra till en mer välkomnande och inkluderande idrott. 

Webben riktar sig till dig som är förtroendevald, anställd, ledare eller tränare i en förening eller ett förbund. Den syftar till att stötta ert arbete med inkludering genom att ge kunskap, skapa reflektion, samtal och förhoppningsvis handlingskraft, vilja och mod att förändra.

Normer kan skapa hinder för vissa och möjligheter för andra. Vi behöver ställa oss följande frågor: Vilka är det som trivs bäst här? Vilka är självklara, tar plats och blir lyssnade på? Vilka faktorer kan göra att vissa människor känner sig osäkra och utanför? Hur hänger det ihop med vilka strukturer och kulturer som gör att inte alla känner sig välkomna och trivs?

Vi hoppas att webben ska ge dig en djupare kunskap kring viktiga frågor, att du ska få en förståelse för varför vi behöver göra vissa förändringar samt väcka din nyfikenhet och vilja att jobba för förändring. En förändring där vi tillsammans vågar granska oss själva och vår omgivning för att öppna upp och inkludera fler.

Du kommer få ta del av idrottens olika arenor och se, vad händer där? Vilka är där? Vilka är inte där? Hur låter det och känns det i de olika arenorna? Webben innehåller också exempel på inkluderingsarbeten som görs hos föreningar och förbund.

Utgångspunkter för inkludering

Inkludering handlar om att du som finns eller vill finnas i vår verksamhet ska känna dig välkommen. Att du känner dig sedd, får ta del av gemenskapen samt känna att du har möjlighet att vara delaktig och kunna påverka utformningen. Läs mer

Stöd och mallar

Här har du mallar för att stödja dig och din förening eller ditt förbund att komma vidare i era samtal och arbeten för att skapa en mer inkluderande idrott. Samtalsunderlagen är kopplade till specifika avsnitt på denna webb. Du hittar samltasunderlagen under respektive avsnitt men även samlade under stöd och mallar. Läs mer

Exempel från verkligheten

Det finns många förbund och föreningar som idag jobbar aktivt med inkludering på olika sätt och det blir fler allteftersom.  Här finns några goda exempel för att inspirera. Läs mer

 

SISU Idrottsutbildarna – idrottsrörelsens utbildningsorganisation

SISU Idrottsutbildarna finns över hela landet och är ett stöd och en resurs för alla idrotter på såväl förbunds- som distrikts- och föreningsnivå kopplat till utbildning och utveckling. Att vi finns på olika nivåer och över hela landet ger våra medarbetare en unik inblick i vad som är på gång inom idrotten, inom ditt förbund och vad som kan påverka just din förening.

Kontakta gärna SISU Idrottsutbildarna så hjälper vi er att utvecklas. Tillsammans gör vi ditt förbund och din förening starkare.

Bidragets syfte

SISUs utbildningswebb Inkluderande idrott är ett verktyg för att knyta normmedvetna perspektiv ännu närmare idrottens, föreningens, distriktens och förbundens alla delar. De delar som formar idrotten. Det gäller att titta närmare på såväl strukturer, kultur och andra system som styr verksamheten såsom t ex ekonomi, och tävlingsregler. Målet är att skapa en djupare förståelse och kunskap kring dessa viktiga frågor samt att väcka en nyfikenhet och en vilja att skapa en förändring där vi tillsammans vågar granska oss själva och vår omgivning för att öppna upp och inkludera fler.

Syftet är att ge dig en kunskaps- och inspirationsbank för att skapa medvetenhet om rådande normer, privilegier och begränsningar på idrottens olika arenor. Med arenor menar vi fysiska rum, till exempel omklädningsrummet, styrelserummet, åskådarplatsen etc.

Utgångspunkter för inkludering
Exempel från verkligheten
Stöd & mallar