Pep Park

Pep Park är ett koncept för hur parkmiljöer kan byggas och utvecklas för att både inkludera och inspirera alla besökare till rörelseglädje.

Pep Park är ett koncept för parkmiljöer. Syftet med konceptet är att ge barn, ungdomar och vuxna förutsättningar till lek, rörelse och vardagsmotion tillsammans. De ska vara utformade för att vara attraktiva och tillgängliga för barn och vuxna med olika behov och förutsättningar och de ska upplevas som trygga mötesplatser för olika generationer och boende i olika delar av staden.

År 2018 påbörjades ett pilotprojekt där tre Pep-parker planerades i Huvudsta, Arenastaden och Hagaparken, Solna. Förhoppningen är att pilotsatsningen ska inspirera och stötta andra aktörer till att bygga eller utveckla befintliga parker till tillgängliga och inspirerande aktivitetsplatser som är attraktivar både för barn och vuxna. Den första Pep-parken i pilotprojektet invigdes i Huvudsta, Solna, i september år 2019 och de två övriga planeras invigas under år 2020 och år 2021.

Läs mer om Pep-parken 100 m Pep i Huvudsta, Solna.

Kriterier för en Pep Park

För att det skall vara en Pep Park behöver följande kriterier uppfyllas:

En Pep Park skall...

  • Ge barn, ungdomar och vuxna inspiration och förutsättningar till lek, rörelse och vardagsmotion tillsammans.
  • Innehålla lekredskap anpassade för olika åldrar och funktionsvariationer och inspirera till rörelseförmåga, koordination, styrka/balans, kondition.
  • Vara kostnadsfri att besöka.
  • Innehålla kunskapselement.
  • Vid sin projekteringen involvera barn och lyssna till och inspireras av dess röster.
  • Inte ha säkerhetsföreskrifter som är oproportionella skaderisken på ett sådant sätt att leken inskränks. Äventyret får inte byggas bort!

Vill ni bygga en Pep Park eller se ifall er befintliga park uppfyller våra kriterier? Kontakta Projektledare Mattias Svensson på mattias@generationpep.se.

Aktörer bakom

De första tre Pep-parkerna är en samverkan mellan:

Solna stad
Fabege
Generation Pep