15 mar 2021

Vill inspirera förskolor i att jobba mer med rörelse!

Under hösten 2020 släppte författarna, tillika förskollärarna, Carina Andersson och Ulrika Fagerström boken Rörelseglädje för hållbara barn. Boken har sin utgångspunkt i att rörelse är en viktig del för barns hälsa och ger konkreta tips för hur förskolor kan arbeta med just detta.

Vi fick förmånen att träffa författarna och ställa några frågor om boken.

Varför ville ni skriva boken?

I och med ett annat skrivprojekt fick vi frågan från Gothia Fortbildning om vi ville skriva en bok om rörelseglädje i förskolan. Vi tackade ja då vi höll med om att det saknas litteratur kring detta. Vi var och är fortfarande inne i en fördjupning kring hållbar utveckling, hälsa och välbefinnande i den förskola vi arbetar. Så det passade oss bra att i och med boken få ytterligare fördjupning kring detta.

Vi kan idag se att barn sitter mer still än någonsin. Med vår bok kan vi inspirera andra att börja jobba mer med eller fortsätta sitt arbete med rörelse och fysisk aktivitet.

Hur arbetar ni i er förskola med rörelse?

I vår förskola har vi en rörelsepolicy som beskriver minimitider för daglig utevistelse samt att barnen ska få möjlighet att delta i lärarledd rörelseundervisning varje dag. Vi ska vidare erbjuda barnen en miljö både ute och inne som kan ge dem många möjligheter till fysisk aktivitet under dagen.

Bokens omslag.

Till exempel har vi för våra yngsta barn skapat en stödjande miljö för deras rörelsebehov och stimulans till motorisk utveckling genom att iordningställa ett rum för detta. I rummet finns mobilt material i form av bänkar, gymnastikmattor, toalettpallar, rockringar, ärtpåsar med mera. Med hjälp av materialet kan vi eller barnen själva till exempel göra olika hinderbanor. Vi lägger för övrigt stor vikt i att vara ute både på vår gård men även i naturmiljö då de flesta barn rör sig mer ute än inne. För de äldre barnen är det också lättare att få till motoriska utmaningar ute än inne.

Vilken skillnad har arbetet med rörelse inneburit för er förskola?

Den största skillnaden både för barnen och oss har varit att vi numera låter rörelse få större plats i vår undervisning. Vi har naturligtvis också fått fördjupade kunskaper kring varför det är viktigt för barn att röra på sig och att det faktiskt har betydelse för barnen inte bara här och nu utan även i framtiden. Helt enkelt ett led i arbetet med att skapa förutsättningar för en hållbar framtid för barnen. Ett framtida liv med hälsa och välbefinnande. Vi har lärt oss att det är viktigt att vi agerar goda förebilder för barnen och att vi inspirerar dem till rörelseglädje för det är just glädjen i att röra sig som är avgörande för om barnen tar med sig lusten till att vara fysiskt aktiv även vidare i livet. Vi ser dock att vårt arbete bara har börjat och vi har mycket mer kvar att utforska.

I er bok pratar ni både om rörelse och återhämtning, varför är båda dessa delar viktiga?

Vi ser barn som har svårt att komma ner i varv men även barn som rör sig alldeles för lite. Kan vi skapa en balans över dagen där vi blandar rörelse och återhämtning hjälper vi alla barn till en sund blandning av rörelse och återhämtning.

Hur har ni arbetat för att få med er vårdnadshavarna i arbetet kring rörelse?

Då vi arbetar i ett föräldrakooperativ har det varit naturligt för vårdnadshavare att bistå oss med material, snickerihjälp med mera som behövts. I vår blogg och barns portfolio har vårdnadshavare kunnat ta del av de aktiviteter vi gör och vi har också kunnat förmedla varför.

Hur vill ni att förskolor ska använda er bok?

Vi tänker att det ska vara en praktisk bok som inspirerar till att tillsammans med barnen skapa rörelseglädje i en bra balans med vila och återhämtning. Vi vill att den ska finnas framme och tillgänglig i den dagliga undervisningen ute i förskolorna.

Vilka tips har ni till förskolor som vill börja arbeta systematiskt med rörelse i förskolan?

Man kan dela in den fysiska aktiviteten i förskolan i tre områden. Man pratar då om:

  • Vardagsaktiviteter som beskriver de förflyttningar barnen gör i sin vardag som stimulerar fysisk aktivitet. Kanske kan man uppmana barnen ta sig hoppandes från samlingen till tvättrummet.
  • Generella rörelsetillfällen som handlar om barns lek på gården, naturmiljö eller en fysisk aktiv lek inne.
  • Rörelseundervisning som fysisk aktivitet som är lärarledd, målstyrd och utgår från den barngrupp man har.

Inom dessa tre områden kan man dagligen skapa rörelse och fysik aktivitet och vidare varva det med vila och återhämtning. Att göra sin egen rörelsepolicy är också ett bra tips. Det finns studier som visar att förskolor med rutiner kring fysisk aktivitet också är de förskolor som har högst fysisk aktivitet bland barnen.

Du kan läsa mer om boken, samt beställa, ”Rörelseglädje för hållbara barn” här.