Företag/organisation

Bli initiativpartner!

Tack för ditt intresse för att bli en initiativpartner och därmed driva ett eget initiativ med stöd av Generation Pep för att ge alla barn och unga möjlighet och vilja att leva aktiva hälsosamma liv! Om du blir partner till Generation Pep åtar du dig att driva ett eget initiativ som förväntas få betydande effekt på barn och ungas levnadsvanor. För att säkerställa detta arbetar vi med en initiativkommitté bestående av experter samt årlig utvärdering av en oberoende tredje part för full transparens och måluppfyllelse. 

Läs mer om Generation Peps befintliga samarbeten och initiativpartners här

Om ni inte har ett konkret initiativ just nu, men ändå vill bli en del av Generation Peps nätverk, då är du en Peppare! Lär mer här.

 

 

 

Vad är ett initiativ?

En konkret satsning som förväntas ha betydande inverkan på barn och ungdomar i Sveriges levnadsvanor och föregås av noggrann utvärdering, finslipning och diskussioner mellan Generation Pep och den blivande initiativpartnern. Det är initiativpartnern som själv driver initiativet.

Vad får du som initiativpartner?

Som initiativpartner får du som företag möjligheten att bidra till en positiv samhällsutveckling för alla medborgare, ta del av information och kunskap från forskare, tillgång till Generation Peps nätverk, nationellt erkännande och uppmärksamhet. Du får dessutom en kvalitetsstämpel på ditt samhällsengagemang. Du kommer också att uppmärksammas i Generation Peps årsberättelse och får möjlighet att delta vid konferenser. Som ideell organisation eller offentlig verksamhet får du en möjlighet att utveckla bidragandet till en positiv samhällsutveckling för alla medborgare, nationellt erkännande och en kvalitetsstämpel på ditt engagemang. Du får också ta del av information och kunskap från forskare, tillgång till nätverk inom såväl privat, offentlig och social sektor och möjlighet till strategisk rådgivning. Du kommer också att uppmärksammas i Generation Peps årsberättelse och får möjlighet att delta vid konferenser.

Vad krävs för att ett initiativ ska bli antaget?

  • Initiativet ska ha förväntad betydande effekt på målgruppens levnadsvanor. Det kan vara kunskapshöjande, skapa möjlighet för aktivt utövande av fysisk aktivitet eller konkret bidra till hälsosamma matvanor.
  • Initiativet ska vara lättillgängligt och det ska finnas en hög sannolikhet att initiativet väcker intresse för deltagande hos målgruppen.
  • Effekten av initiativet ska vara mätbar, på kort och lång sikt.
  • Initiativet ska bidra till bredd och mångfald sett till den totala portföljen av initiativ - möjligheten att bli partner ökar därför om ditt initiativ kan bidra till att nå grupper som vi inte redan når.
  • Initiativet måste vara finansierat, då Generation Pep inte bistår med finansiellt stöd.
  • Generation Pep utgår från de Nordiska Näringsrekommendationerna (NNR 2012) och det måste våra partners också göra.

 

 

 

Så här ser ansökningsprocessen ut

Först skickar ni in er ansökan. Generation Pep går sedan igenom inkomna initiativförslag och testar mot uppsatta kriterier. Givet att dessa är uppfyllda, tas vidare dialog och eventuellt möte för att samla alla fakta för att som nästa steg ta förslaget vidare för utvärdering av vår initiativkommitté. För att initiativet ska bli antaget behövs slutligt godkännande av GEN-PEPs styrgupp. Därefter skrivs ett samarbetsavtal. 

Namn på verksamhet: Fältet krävs
Vi är
Fältet krävs
Organisationsnummer: Fältet krävs
Vår e-post: Fältet krävs
Vart i landet finns ni? Fältet krävs
Vårt initiativ berör
Fältet krävs
Berätta kort om initiativet (250 tecken): Fältet krävs
Syfte: Fältet krävs
Mål: Fältet krävs
Målgrupp: Fältet krävs
Hur många når ni idag? Fältet krävs
Vad kostar det att delta? Fältet krävs
Initiativet är
Fältet krävs
Går initiativet att mäta och följa upp?
Fältet krävs
Om ja, beskriv hur initiativet kan mätas och följas upp?
Hur finansieras verksamheten idag och långsiktigt? Fältet krävs
Organisation (Antal personer anställda/ideella): Fältet krävs
Beskriv kort vilka utmaningar ni har: Fältet krävs
Beskriv hur ni arbetar för att skapa långsiktighet: Fältet krävs
Vi har god kännedom om NNR 2012:
Fältet krävs